Voorwaarden

Lees onze voorwaarden:


Algemene Voorwaarden Poppema Landbouwminiaturen

Inhoudsopgave:A

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Poppema Landbouwminiaturen

Hopweg 48

8313 RK RUTTEN

0620924171

KvK:  70481989  

Bankrek.nr: NL11 RABO 0105360384

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.     Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o      de prijs inclusief belastingen;

o      de eventuele kosten van verzending;

o      de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o      het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o          de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o          de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o          of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o          de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o          de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o          de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o          de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

7.   De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.     Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.     Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.     De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.     De garantie geldt niet indien:

o          De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o          De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o          De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.     Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.     Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende bepalingen

1.1 De algemene verkoopvoorwaarden van Poppema Landbouwminiaturen zijn door iedereen aan te vragen, digitaal opvraagbaar en mogen kosteloos aangevraagd worden. Desgewenst worden deze op verzoek van de klant kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze te raadplegen op www.Poppema Landbouwminiaturen.nl

1.2 Op een Overeenkomst is altijd die versie van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zoals het laatst als zodanig gepubliceerd.  

1.3 Om een beroep te kunnen doen op deze algemene verkoopvoorwaarden zal in ieder geval ook voldaan moeten worden aan de voorwaarden die gesteld worden aan een consumentenkoop in de Nederlandse wet- en regelgeving. Zie hiervoor ook de brochure ‘Koop en Garanties’. Tot uitgangspunt bij het opstellen van deze algemene verkoopvoorwaarden is genomen de dwingendrechtelijk geldende Nederlandse wet- en regelgeving voor consumentenkoop inclusief de Europese Richtlijn Koop en Garantie. Indien een wetswijziging van de regeling inzake consumentenkoop daartoe op enig moment noodzaakt, zullen deze algemene verkoopvoorwaarden, niettegenstaande een mogelijk andersluidende tekst, steeds zo worden geïnterpreteerd en gehanteerd door Poppema Landbouwminiaturen dat zij volledig in overeenstemming zijn met de op dat moment geldende wet- en regelgeving inzake consumentenkoop.     

1.4 Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Poppema Landbouwminiaturen en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.   

1.5 Naast deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven - aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.   

1.6 Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Poppema Landbouwminiaturen is ingestemd.  

1.7 Poppema Landbouwminiaturen behoudt zich het recht om deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.   

2. Definities en toepasselijkheid  

2.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:   

a. Poppema Landbouwminiaturen In deze voorwaarden aangeduid als: Poppema Landbouwminiaturen. Alle voor het publiek toegankelijke verkooppunt van Poppema Landbouwminiaturen in Nederland.   

b.Klant  Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Poppema Landbouwminiaturen een aanbieding of prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie Poppema Landbouwminiaturen een Overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.  

c.Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Poppema Landbouwminiaturen en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.   

d.Algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkooopvoorwaarden van Poppema Landbouwminiaturen.   

e. Factuur Met factuur wordt bedoeld:  - De orginele factuur van Poppema Landbouwminiaturen - Met de factuur wordt door Poppema Landbouwminiaturen in specifieke gevallen gelijkgesteld een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Invulling hiervan is voor rekening van de medewerker van Poppema Landbouwminiaturen. Andere door de wet voor de Klant toegestane methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn ook toegestaan.   

f. Non-conformiteit Een product is non-conform als het product ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Normale slijtage en onheil van buitenaf leiden nooit tot non-conformiteit.   

g. Economische levensduur Met economische levensduur wordt bedoeld de vermoedelijke of werkelijke periode waarna een product als verouderd geldt. Na het verstrijken van de economische levensduur kan het product mogelijk nog wel worden gebruikt.  

h. Overmacht Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Poppema Landbouwminiaturen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Poppema Landbouwminiaturen kan worden verlangd.   

2.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Poppema Landbouwminiaturen, op alle orderbevestigingen en bestelformulieren van Klanten, op iedere door Poppema Landbouwminiaturen met een Klant gesloten Overeenkomst en op alle andere rechtshandelingen tussen Poppema Landbouwminiaturen en de Klant.   

3. Prijzen  

3.1 Aanbiedingen in foldermateriaal, prijsopgaven en offertes van Poppema Landbouwminiaturen vormen een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod aan de Klant om een Overeenkomst met Poppema Landbouwminiaturen aan te gaan. Poppema Landbouwminiaturen is daaraan dus niet gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig door Poppema Landbouwminiaturen is vastgelegd. Indien in enig geval een aanbieding, prijsopgave of offerte ondanks het bepaalde in de vorige volzin aangemerkt moet worden als een aanbod, geldt dat dit aanbod vrijblijvend is en door Poppema Landbouwminiaturen te allen tijde kan worden herroepen of gewijzigd.  

3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.  

3.3 De verkoopprijs luidt in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.  

3.4 Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door Poppema Landbouwminiaturen altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen zeven (7) dagen nadat Poppema Landbouwminiaturen de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.   

4. Offertes  

4.1 Alle door Poppema Landbouwminiaturen uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.   

4.2 Indien een geoffreerd product of onderdeel van een product uit het assortiment van Poppema Landbouwminiaturen gaat en daardoor niet meer leverbaar is, behoudt Poppema Landbouwminiaturen het recht om dit product of het betreffende onderdeel uit de offerte te halen, dan wel een gelijkwaardig alternatief daarvoor aan te bieden. Indien de Klant op basis van de betreffende offerte inmiddels een Overeenkomst met Poppema Landbouwminiaturen heeft gesloten en de door Poppema Landbouwminiaturen voorgestelde wijziging wezenlijk is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.   

5. Reservering  

5.1 De Klant kan een product reserveren. Aan de reservering van een product zijn geen extra kosten verbonden, maar voor sommige producten geldt dat een aanbetaling is vereist. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk aan de Klant gemeld.  

5.2 Indien de Klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen door telefonisch contact op te nemen met de klantendesk van Poppema Landbouwminiaturen (zie www.Poppema Landbouwminiaturen.nl). Poppema Landbouwminiaturen bericht de Klant telefonisch, per e-mail of per sms-bericht zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald.   

5.3 Poppema Landbouwminiaturen houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product 3 werkdagen beschikbaar voor de Klant.  

5.4 Poppema Landbouwminiaturen behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren.  

5.5 Poppema Landbouwminiaturen bepaalt de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen.    

6.  Eigendomsvoorbehoud  

6.1  Niettegenstaande feitelijke aflevering aan de Klant, blijft Poppema Landbouwminiaturen eigenaar van het verkochte product zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Poppema Landbouwminiaturen te zake van enige met Poppema Landbouwminiaturen gesloten overeenkomst, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen jegens Poppema Landbouwminiaturen verschuldigd mocht worden aan rente en kosten.    

7 Betaling  

7.1 De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen voor of op het moment van aflevering, tenzij anders overeengekomen tussen Klant en Poppema Landbouwminiaturen.   

7.2 Betaling dient plaats te vinden bij aflevering in contanten of middels door Poppema Landbouwminiaturen uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen.   

7.3 Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant is de Klant aan Poppema Landbouwminiaturen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij ieder deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. De Klant is in een dergelijk geval tevens gehouden om de (buiten)gerechtelijke kosten die Poppema Landbouwminiaturen moet maken in verband met de incasso van haar openstaande vordering volledig te voldoen, met een minimum van Euro 200,-.   

8 Levering  

8.1 De overeengekomen c.q. opgegeven (af)leverdatum of levertijd vormt geen fatale termijn, geldt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Informatie die Poppema Landbouwminiaturen via haar internetsite, via e-mail, telefonisch of schriftelijk verstrekt over leverdatum of levertijd is in alle gevallen louter indicatief.  

8.2  Poppema Landbouwminiaturen is gerechtigd tot het doen van deelleveringen  

8.3 Indien een product niet meer leverbaar is, wordt dit aan de Klant telefonisch of schriftelijk kenbaar gemaakt. Poppema Landbouwminiaturen is in een dergelijk geval niet gehouden om de Klant een vervangend product onder gelijke voorwaarden aan te bieden.   

8.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen, via internet, mondeling, telefonisch, e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Poppema Landbouwminiaturen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.   

9 ruilen en retourneren   

9.1 De Klant kan bij Poppema Landbouwminiaturen een bij Poppema Landbouwminiaturen gekocht product omruilen voor een of meer andere producten of retourneren tegen restitutie van de koopprijs binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, mits door de Klant aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:  a. De Klant moet gelijktijdig de Factuur overleggen;  b. Het product dient gekocht te zijn bij Poppema Landbouwminiaturen;  c. Het product en alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan moeten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn;  d. Het product moet als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt;  e. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken;  

9.3 Ook uitgesloten van omruilen en retourneren zijn bij Poppema Landbouwminiaturen gekochte producten die enige verandering hebben ondergaan, in de breedste zin van het woord, door toedoen van de Klant of derden. Bij een geschil heeft Poppema Landbouwminiaturen het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruilen of retourneren.   

9.4 Indien er op het moment van omruilen geen geschikt alternatief product voorhanden is, bestaat ook altijd de mogelijkheid het product om te ruilen voor een door Poppema Landbouwminiaturen uitgegeven tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.  

9.5 Indien de Klant niet de Kassabon kan overleggen zoals vereist ingevolge artikel 9.1 onder a, maar wel aan de overige in artikel 9.1 gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan Poppema Landbouwminiaturen uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, een bij Poppema Landbouwminiaturen gekocht product terugnemen tegen omruiling voor een of meer andere producten of tegen overhandiging van een tegoedbon (gelijk aan de aankoopprijs als vermeld op de Kassabon), mits in ieder geval ook de volgende voorwaarden worden vervuld. a. Het product is op de datum van retourneren een product dat opgenomen is in het assortiment van Poppema Landbouwminiaturen. b. De Klant toont een origineel en geldig legitimatiebewijs en stelt Poppema Landbouwminiaturen in staat daarvan een fotokopie te maken ten behoeve van de interne administratie van Poppema Landbouwminiaturen.  

9.6 Door Poppema Landbouwminiaturen uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restantbedrag na verzilvering van een door Poppema Landbouwminiaturen uitgegeven cadeau- of tegoedbon, ontvangt de Klant een nieuwe cadeau- of tegoedbon. Wanneer het restantbedrag echter onder een bedrag van 5 Euro komt zal dit contant aan de Klant voldaan worden.    

10  Fabrieksgarantie en wettelijke garantie  

10.1 Op door de Klant bij Poppema Landbouwminiaturen gekochte producten kan een fabrieksgarantie rusten. Informatie daaromtrent treft de Klant aan in of op de verpakking van het betreffende product of op de website van Poppema Landbouwminiaturen (www.Poppema Landbouwminiaturen.nl).  

10.2 Poppema Landbouwminiaturen verschaft geen eigen (additionele) garantie op door haar geleverde producten, maar zal – ook in het geval dat een fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 10.1 geldt – de op haar als verkoper rustende wettelijke verplichtingen in het kader van conformiteit van verkochte producten als bedoeld in artikel 7:17 en 7:18 lid 2 B.W. onverkort nakomen tegenover de Klant. Poppema Landbouwminiaturen staat er in geval van non-conformiteit voor in dat zij binnen een redelijke termijn zorg draagt voor herstel of vervanging van het betreffende product, overeenkomstig het daaromtrent in de artikelen 7:21 en 7:22 B.W. bepaalde en mits de Klant heeft voldaan aan zijn klachtplicht als opgenomen in artikel 7:23 B.W. Indien herstel of vervanging ingeval van non-conformiteit onmogelijk is dan wel in redelijkheid niet van Poppema Landbouwminiaturen kan worden gevergd, dan wel indien Poppema Landbouwminiaturen niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de Klant voor herstel of vervanging kan zorgdragen, dan heeft de Klant de

bevoegdheid de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, zulks met inachtneming van het omtrent dat ontbindingsrecht bepaalde in artikel 7: 22 lid 1 sub a B.W. bepaalde. Indien de reparatietermijn de grenzen van wat in redelijkheid nog van de Klant verwacht mag worden dreigt te benaderen, stelt Poppema Landbouwminiaturen op verzoek van de Klant waar mogelijk een leenexemplaar ter beschikking.   

10.3 De Klant kan alleen wettelijke garantie claimen bij Poppema Landbouwminiaturen wanneer het product is gekocht bij Poppema Landbouwminiaturen.  

10.4 De wettelijke garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product, waarbij de Factuur als garantiebewijs dient.   

10.5 Ingeval een gebrek/defect in of aan een product het gevolg is van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin van het woord, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van de Klant, geldt in geen geval dat de Klant zich jegens Poppema Landbouwminiaturen kan beroepen op garantie.   

10.7 Indien tijdens het door Poppema Landbouwminiaturen of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het product te herstellen kan de Klant jegens Poppema Landbouwminiaturen geen beroep doen op (wettelijke) garantie, tenzij een geval als bedoeld in artikel 6:21 lid 6 B.W. zich voordoet, of tenzij Poppema Landbouwminiaturen daartoe op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.   

10.8 Indien het type- of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt ook iedere aanspraak van de Klant op (wettelijke) garantie van Poppema Landbouwminiaturen.  

10.9 Als de Klant een beroep doet op het verlenen van (wettelijke) garantie, zal hij Poppema Landbouwminiaturen alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen door Poppema Landbouwminiaturen onder meer de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder of waarin het product is gebruikt en de wijze waarop de producten zijn geïnstalleerd.   

11  Reparaties waarvoor fabrieksgarantie geldt en waarbij de Klant zelf een beroep wil doen op fabrieksgarantie   

11.1 Bij een defect waarvoor fabrieksgarantie geldt kan de Klant: a Bij producten met een ophaal- en bezorgservice (pickup & return) zelf desgewenst direct contact opnemen met de betreffende fabrikant. Het telefoonnummer staat vermeld op de Factuur of op de website: www.Poppema Landbouwminiaturen.nl.

11.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 laat nadrukkelijk onverlet het recht van de Klant om jegens Poppema Landbouwminiaturen aanspraak te maken op nakoming door Poppema Landbouwminiaturen van de op haar als verkoper rustende dwingen wettelijke verplichtingen in geval van levering van non-conforme producten in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  

Reparaties aan non-conforme producten en overige reparaties  

11.3 Indien een defect zich meer dan zes (6) maanden na de aflevering manifesteert en de Klant aantoont (i) dat het gekochte product non-conform was ten tijde van de aflevering en (ii) door hem sinds de aflevering ook normaal is gebruikt en (iii) daaromtrent ook de nodige informatie heeft verstrekt, vindt herstel of vervanging kosteloos plaats totdat twee jaar zijn verstreken vanaf de datum van aflevering van het betreffende product. Ingeval van vervanging is Poppema Landbouwminiaturen gerechtigd een technisch gelijkwaardig product ter vervanging van het niet-conforme product aan de Klant te leveren.  

11.4 Indien een defect zich meer dan twee jaar na de datum van aflevering van het betreffende product manifesteert en de Klant bewijst dat sprake is van een non-conform product ten tijde van de aflevering dat door hem sindsdien normaal is gebruikt en daarover ook informatie heeft verstrekt, kan Poppema Landbouwminiaturen aanspraak maken op een redelijke bijdrage van de Klant in de kosten van herstel of vervanging indien de reparatie of de vervanging leidt tot een aanzienlijke verlenging van de economische levensduur van het betreffende product.  

11.5 In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 11.1, brengt Poppema Landbouwminiaturen de kosten van reparatie aan de Klant in rekening. In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie en uitsluitend indien de Klant aangeeft het defecte product niet door Poppema Landbouwminiaturen te willen laten repareren, brengt Poppema Landbouwminiaturen de Klant onderzoekskosten in rekening.  

11.6 Indien Poppema Landbouwminiaturen voornemens is onderzoeks- en/of reparatiekosten door te berekenen overeenkomstig artikel 11.5, wordt de Klant vooraf ingelicht over de omvang van die onderzoeks- en reparatiekosten. Eerst na akkoord van de Klant op de verstrekte prijsopgave wordt begonnen met de reparatie. Indien de Klant niet instemt met de begrote reparatiekosten, zal het product eerst na betaling van de onderzoekskosten aan de Klant worden geretourneerd.   

Garantie op uitgevoerde reparaties  

11.7 Op alle tegen betaling uitgevoerde reparaties als bedoeld in artikel 11.6 verleent Poppema Landbouwminiaturen drie maanden garantie, tenzij op de reparatie bon anders staat vermeld. Deze garantie ziet uitsluitend op het naar behoren uitgevoerd zijn door Poppema Landbouwminiaturen van de betreffende reparatie (inclusief eventueel vervangen onderdelen). Deze garantie ziet dus uitdrukkelijk niet op eventueel nadien ontstane gebreken in of aan gerepareerde producten als gevolg van onjuist, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, opzet, grove nalatigheid of van buiten komend onheil.  

Levering van gerepareerde producten 11.9 Gerepareerde producten kunnen alleen bij de Klant bezorgd worden.   

11.10 Gerepareerde producten kunnen alleen op vertoon van het orginele inname- en afhaalbewijs van Poppema Landbouwminiaturen aan de klant worden afgegeven.   

11.11 Poppema Landbouwminiaturen is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele inname- en afhaalbewijs van Poppema Landbouwminiaturen het product afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar daarvan is.    

12 Privacy  

12.1 Poppema Landbouwminiaturen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van (i) de administratie en uitvoering van met Klanten gesloten Overeenkomsten, (ii) onderzoek aan door Klanten aangeboden defecte producten en (iii) reparatie aan door Klanten aangeboden defecte producten, (iv) voor het klantenbestand van Poppema Landbouwminiaturen, een en ander in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een heeft gevoegd. De gegevens van Klanten worden door Poppema Landbouwminiaturen niet verstrekt aan derden.   

13 Aansprakelijkheid  

13.1 Informatie op de website van Poppema Landbouwminiaturen is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Indien Poppema Landbouwminiaturen op haar website links heeft opgenomen naar andere websites die wellicht interessant kunnen zijn voor de Klant, dan is Poppema Landbouwminiaturen niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant leidt als gevolg van een bezoek aan die website, zoals, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een virus of onjuistheid of onvolledigheid van de op die website aanwezige informatie.  

13.2 Aansprakelijkheid van Poppema Landbouwminiaturen tegenover de Klant wordt in alle gevallen beoordeeld op de voet van artikel 7:24 B.W., of in het geval dat artikel niet van toepassing is, het toepasselijke dwingende recht.   

14 Overmacht  

14.1 In geval van overmacht aan de zijde van Poppema Landbouwminiaturen heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van Poppema Landbouwminiaturen, indien Poppema Landbouwminiaturen in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Poppema Landbouwminiaturen bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door Poppema Landbouwminiaturen genoten voordeel.   

15 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht  

15.1 Op deze algemene verkoopvoorwaarden, op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes en op iedere andere rechtsrelatie tussen Poppema Landbouwminiaturen en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.