Stopt u met verzamelen?

Wij nemen graag uw collectie over: contante betaling

Voorwaarden

Inhoudsopgave:A

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3.     Dag: kalenderdag;
 4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7.     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Poppema Landbouwminiaturen

Hopweg 48

8313 RK RUTTEN

0620924171

KvK:  70481989  

Bankrek.nr: NL11 RABO 0105360384

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4.     Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o      de prijs inclusief belastingen;

o      de eventuele kosten van verzending;

o      de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o      het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o          de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o          de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o          of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o          de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o          de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o          de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o          de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3.     Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4.     Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1.     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4.     De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5.     De garantie geldt niet indien:

o          De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o          De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o          De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1.     Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4.     Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5.     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende bepalingen

1.1 De algemene verkoopvoorwaarden van Poppema Landbouwminiaturen zijn door iedereen aan te vragen, digitaal opvraagbaar en mogen kosteloos aangevraagd worden. Desgewenst worden deze op verzoek van de klant kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze te raadplegen op www.Poppema Landbouwminiaturen.nl

1.2 Op een Overeenkomst is altijd die versie van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zoals het laatst als zodanig gepubliceerd.  

1.3 Om een beroep te kunnen doen op deze algemene verkoopvoorwaarden zal in ieder geval ook voldaan moeten worden aan de voorwaarden die gesteld worden aan een consumentenkoop in de Nederlandse wet- en regelgeving. Zie hiervoor ook de brochure ‘Koop en Garanties’. Tot uitgangspunt bij het opstellen van deze algemene verkoopvoorwaarden is genomen de dwingendrechtelijk geldende Nederlandse wet- en regelgeving voor consumentenkoop inclusief de Europese Richtlijn Koop en Garantie. Indien een wetswijziging van de regeling inzake consumentenkoop daartoe op enig moment noodzaakt, zullen deze algemene verkoopvoorwaarden, niettegenstaande een mogelijk andersluidende tekst, steeds zo worden geïnterpreteerd en gehanteerd door Poppema Landbouwminiaturen dat zij volledig in overeenstemming zijn met de op dat moment geldende wet- en regelgeving inzake consumentenkoop.     

1.4 Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Poppema Landbouwminiaturen en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.   

1.5 Naast deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven – aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.   

1.6 Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Poppema Landbouwminiaturen is ingestemd.  

1.7 Poppema Landbouwminiaturen behoudt zich het recht om deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.   

 1. Definities en toepasselijkheid  

2.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:   

 1. Poppema Landbouwminiaturen In deze voorwaarden aangeduid als: Poppema Landbouwminiaturen. Alle voor het publiek toegankelijke verkooppunt van Poppema Landbouwminiaturen in Nederland.   

b.Klant  Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Poppema Landbouwminiaturen een aanbieding of prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie Poppema Landbouwminiaturen een Overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.  

c.Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Poppema Landbouwminiaturen en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.   

d.Algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkooopvoorwaarden van Poppema Landbouwminiaturen.   

 1. Factuur Met factuur wordt bedoeld:  – De orginele factuur van Poppema Landbouwminiaturen – Met de factuur wordt door Poppema Landbouwminiaturen in specifieke gevallen gelijkgesteld een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Invulling hiervan is voor rekening van de medewerker van Poppema Landbouwminiaturen. Andere door de wet voor de Klant toegestane methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn ook toegestaan.   
 2. Non-conformiteit Een product is non-conform als het product ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Normale slijtage en onheil van buitenaf leiden nooit tot non-conformiteit.   
 3. Economische levensduur Met economische levensduur wordt bedoeld de vermoedelijke of werkelijke periode waarna een product als verouderd geldt. Na het verstrijken van de economische levensduur kan het product mogelijk nog wel worden gebruikt.  
 4. Overmacht Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Poppema Landbouwminiaturen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Poppema Landbouwminiaturen kan worden verlangd.   

2.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Poppema Landbouwminiaturen, op alle orderbevestigingen en bestelformulieren van Klanten, op iedere door Poppema Landbouwminiaturen met een Klant gesloten Overeenkomst en op alle andere rechtshandelingen tussen Poppema Landbouwminiaturen en de Klant.   

 1. Prijzen  

3.1 Aanbiedingen in foldermateriaal, prijsopgaven en offertes van Poppema Landbouwminiaturen vormen een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod aan de Klant om een Overeenkomst met Poppema Landbouwminiaturen aan te gaan. Poppema Landbouwminiaturen is daaraan dus niet gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig door Poppema Landbouwminiaturen is vastgelegd. Indien in enig geval een aanbieding, prijsopgave of offerte ondanks het bepaalde in de vorige volzin aangemerkt moet worden als een aanbod, geldt dat dit aanbod vrijblijvend is en door Poppema Landbouwminiaturen te allen tijde kan worden herroepen of gewijzigd.  

3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.  

3.3 De verkoopprijs luidt in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.  

3.4 Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door Poppema Landbouwminiaturen altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen zeven (7) dagen nadat Poppema Landbouwminiaturen de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.   

 1. Offertes  

4.1 Alle door Poppema Landbouwminiaturen uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.   

4.2 Indien een geoffreerd product of onderdeel van een product uit het assortiment van Poppema Landbouwminiaturen gaat en daardoor niet meer leverbaar is, behoudt Poppema Landbouwminiaturen het recht om dit product of het betreffende onderdeel uit de offerte te halen, dan wel een gelijkwaardig alternatief daarvoor aan te bieden. Indien de Klant op basis van de betreffende offerte inmiddels een Overeenkomst met Poppema Landbouwminiaturen heeft gesloten en de door Poppema Landbouwminiaturen voorgestelde wijziging wezenlijk is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.   

 1. Reservering  

5.1 De Klant kan een product reserveren. Aan de reservering van een product zijn geen extra kosten verbonden, maar voor sommige producten geldt dat een aanbetaling is vereist. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk aan de Klant gemeld.  

5.2 Indien de Klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen door telefonisch contact op te nemen met de klantendesk van Poppema Landbouwminiaturen (zie www.Poppema Landbouwminiaturen.nl). Poppema Landbouwminiaturen bericht de Klant telefonisch, per e-mail of per sms-bericht zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald.   

5.3 Poppema Landbouwminiaturen houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product 3 werkdagen beschikbaar voor de Klant.  

5.4 Poppema Landbouwminiaturen behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren.  

5.5 Poppema Landbouwminiaturen bepaalt de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen.    

 1.  Eigendomsvoorbehoud  

6.1  Niettegenstaande feitelijke aflevering aan de Klant, blijft Poppema Landbouwminiaturen eigenaar van het verkochte product zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Poppema Landbouwminiaturen te zake van enige met Poppema Landbouwminiaturen gesloten overeenkomst, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen jegens Poppema Landbouwminiaturen verschuldigd mocht worden aan rente en kosten.    

7 Betaling  

7.1 De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen voor of op het moment van aflevering, tenzij anders overeengekomen tussen Klant en Poppema Landbouwminiaturen.   

7.2 Betaling dient plaats te vinden bij aflevering in contanten of middels door Poppema Landbouwminiaturen uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen.   

7.3 Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant is de Klant aan Poppema Landbouwminiaturen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij ieder deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. De Klant is in een dergelijk geval tevens gehouden om de (buiten)gerechtelijke kosten die Poppema Landbouwminiaturen moet maken in verband met de incasso van haar openstaande vordering volledig te voldoen, met een minimum van Euro 200,-.   

8 Levering  

8.1 De overeengekomen c.q. opgegeven (af)leverdatum of levertijd vormt geen fatale termijn, geldt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Informatie die Poppema Landbouwminiaturen via haar internetsite, via e-mail, telefonisch of schriftelijk verstrekt over leverdatum of levertijd is in alle gevallen louter indicatief.  

8.2  Poppema Landbouwminiaturen is gerechtigd tot het doen van deelleveringen  

8.3 Indien een product niet meer leverbaar is, wordt dit aan de Klant telefonisch of schriftelijk kenbaar gemaakt. Poppema Landbouwminiaturen is in een dergelijk geval niet gehouden om de Klant een vervangend product onder gelijke voorwaarden aan te bieden.   

8.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen, via internet, mondeling, telefonisch, e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Poppema Landbouwminiaturen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.   

9 ruilen en retourneren   

9.1 De Klant kan bij Poppema Landbouwminiaturen een bij Poppema Landbouwminiaturen gekocht product omruilen voor een of meer andere producten of retourneren tegen restitutie van de koopprijs binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, mits door de Klant aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:  a. De Klant moet gelijktijdig de Factuur overleggen;  b. Het product dient gekocht te zijn bij Poppema Landbouwminiaturen;  c. Het product en alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan moeten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn;  d. Het product moet als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt;  e. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken;  

9.3 Ook uitgesloten van omruilen en retourneren zijn bij Poppema Landbouwminiaturen gekochte producten die enige verandering hebben ondergaan, in de breedste zin van het woord, door toedoen van de Klant of derden. Bij een geschil heeft Poppema Landbouwminiaturen het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruilen of retourneren.   

9.4 Indien er op het moment van omruilen geen geschikt alternatief product voorhanden is, bestaat ook altijd de mogelijkheid het product om te ruilen voor een door Poppema Landbouwminiaturen uitgegeven tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.  

9.5 Indien de Klant niet de Kassabon kan overleggen zoals vereist ingevolge artikel 9.1 onder a, maar wel aan de overige in artikel 9.1 gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan Poppema Landbouwminiaturen uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, een bij Poppema Landbouwminiaturen gekocht product terugnemen tegen omruiling voor een of meer andere producten of tegen overhandiging van een tegoedbon (gelijk aan de aankoopprijs als vermeld op de Kassabon), mits in ieder geval ook de volgende voorwaarden worden vervuld. a. Het product is op de datum van retourneren een product dat opgenomen is in het assortiment van Poppema Landbouwminiaturen. b. De Klant toont een origineel en geldig legitimatiebewijs en stelt Poppema Landbouwminiaturen in staat daarvan een fotokopie te maken ten behoeve van de interne administratie van Poppema Landbouwminiaturen.  

9.6 Door Poppema Landbouwminiaturen uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restantbedrag na verzilvering van een door Poppema Landbouwminiaturen uitgegeven cadeau- of tegoedbon, ontvangt de Klant een nieuwe cadeau- of tegoedbon. Wanneer het restantbedrag echter onder een bedrag van 5 Euro komt zal dit contant aan de Klant voldaan worden.    

10  Fabrieksgarantie en wettelijke garantie  

10.1 Op door de Klant bij Poppema Landbouwminiaturen gekochte producten kan een fabrieksgarantie rusten. Informatie daaromtrent treft de Klant aan in of op de verpakking van het betreffende product of op de website van Poppema Landbouwminiaturen (www.Poppema Landbouwminiaturen.nl).  

10.2 Poppema Landbouwminiaturen verschaft geen eigen (additionele) garantie op door haar geleverde producten, maar zal – ook in het geval dat een fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 10.1 geldt – de op haar als verkoper rustende wettelijke verplichtingen in het kader van conformiteit van verkochte producten als bedoeld in artikel 7:17 en 7:18 lid 2 B.W. onverkort nakomen tegenover de Klant. Poppema Landbouwminiaturen staat er in geval van non-conformiteit voor in dat zij binnen een redelijke termijn zorg draagt voor herstel of vervanging van het betreffende product, overeenkomstig het daaromtrent in de artikelen 7:21 en 7:22 B.W. bepaalde en mits de Klant heeft voldaan aan zijn klachtplicht als opgenomen in artikel 7:23 B.W. Indien herstel of vervanging ingeval van non-conformiteit onmogelijk is dan wel in redelijkheid niet van Poppema Landbouwminiaturen kan worden gevergd, dan wel indien Poppema Landbouwminiaturen niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de Klant voor herstel of vervanging kan zorgdragen, dan heeft de Klant de

bevoegdheid de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, zulks met inachtneming van het omtrent dat ontbindingsrecht bepaalde in artikel 7: 22 lid 1 sub a B.W. bepaalde. Indien de reparatietermijn de grenzen van wat in redelijkheid nog van de Klant verwacht mag worden dreigt te benaderen, stelt Poppema Landbouwminiaturen op verzoek van de Klant waar mogelijk een leenexemplaar ter beschikking.   

10.3 De Klant kan alleen wettelijke garantie claimen bij Poppema Landbouwminiaturen wanneer het product is gekocht bij Poppema Landbouwminiaturen.  

10.4 De wettelijke garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product, waarbij de Factuur als garantiebewijs dient.   

10.5 Ingeval een gebrek/defect in of aan een product het gevolg is van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin van het woord, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van de Klant, geldt in geen geval dat de Klant zich jegens Poppema Landbouwminiaturen kan beroepen op garantie.   

10.7 Indien tijdens het door Poppema Landbouwminiaturen of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het product te herstellen kan de Klant jegens Poppema Landbouwminiaturen geen beroep doen op (wettelijke) garantie, tenzij een geval als bedoeld in artikel 6:21 lid 6 B.W. zich voordoet, of tenzij Poppema Landbouwminiaturen daartoe op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.   

10.8 Indien het type- of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt ook iedere aanspraak van de Klant op (wettelijke) garantie van Poppema Landbouwminiaturen.  

10.9 Als de Klant een beroep doet op het verlenen van (wettelijke) garantie, zal hij Poppema Landbouwminiaturen alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen door Poppema Landbouwminiaturen onder meer de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder of waarin het product is gebruikt en de wijze waarop de producten zijn geïnstalleerd.   

11  Reparaties waarvoor fabrieksgarantie geldt en waarbij de Klant zelf een beroep wil doen op fabrieksgarantie   

11.1 Bij een defect waarvoor fabrieksgarantie geldt kan de Klant: a Bij producten met een ophaal- en bezorgservice (pickup & return) zelf desgewenst direct contact opnemen met de betreffende fabrikant. Het telefoonnummer staat vermeld op de Factuur of op de website: www.Poppema Landbouwminiaturen.nl.

11.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 laat nadrukkelijk onverlet het recht van de Klant om jegens Poppema Landbouwminiaturen aanspraak te maken op nakoming door Poppema Landbouwminiaturen van de op haar als verkoper rustende dwingen wettelijke verplichtingen in geval van levering van non-conforme producten in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  

Reparaties aan non-conforme producten en overige reparaties  

11.3 Indien een defect zich meer dan zes (6) maanden na de aflevering manifesteert en de Klant aantoont (i) dat het gekochte product non-conform was ten tijde van de aflevering en (ii) door hem sinds de aflevering ook normaal is gebruikt en (iii) daaromtrent ook de nodige informatie heeft verstrekt, vindt herstel of vervanging kosteloos plaats totdat twee jaar zijn verstreken vanaf de datum van aflevering van het betreffende product. Ingeval van vervanging is Poppema Landbouwminiaturen gerechtigd een technisch gelijkwaardig product ter vervanging van het niet-conforme product aan de Klant te leveren.  

11.4 Indien een defect zich meer dan twee jaar na de datum van aflevering van het betreffende product manifesteert en de Klant bewijst dat sprake is van een non-conform product ten tijde van de aflevering dat door hem sindsdien normaal is gebruikt en daarover ook informatie heeft verstrekt, kan Poppema Landbouwminiaturen aanspraak maken op een redelijke bijdrage van de Klant in de kosten van herstel of vervanging indien de reparatie of de vervanging leidt tot een aanzienlijke verlenging van de economische levensduur van het betreffende product.  

11.5 In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 11.1, brengt Poppema Landbouwminiaturen de kosten van reparatie aan de Klant in rekening. In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie en uitsluitend indien de Klant aangeeft het defecte product niet door Poppema Landbouwminiaturen te willen laten repareren, brengt Poppema Landbouwminiaturen de Klant onderzoekskosten in rekening.  

11.6 Indien Poppema Landbouwminiaturen voornemens is onderzoeks- en/of reparatiekosten door te berekenen overeenkomstig artikel 11.5, wordt de Klant vooraf ingelicht over de omvang van die onderzoeks- en reparatiekosten. Eerst na akkoord van de Klant op de verstrekte prijsopgave wordt begonnen met de reparatie. Indien de Klant niet instemt met de begrote reparatiekosten, zal het product eerst na betaling van de onderzoekskosten aan de Klant worden geretourneerd.   

Garantie op uitgevoerde reparaties  

11.7 Op alle tegen betaling uitgevoerde reparaties als bedoeld in artikel 11.6 verleent Poppema Landbouwminiaturen drie maanden garantie, tenzij op de reparatie bon anders staat vermeld. Deze garantie ziet uitsluitend op het naar behoren uitgevoerd zijn door Poppema Landbouwminiaturen van de betreffende reparatie (inclusief eventueel vervangen onderdelen). Deze garantie ziet dus uitdrukkelijk niet op eventueel nadien ontstane gebreken in of aan gerepareerde producten als gevolg van onjuist, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, opzet, grove nalatigheid of van buiten komend onheil.  

Levering van gerepareerde producten 11.9 Gerepareerde producten kunnen alleen bij de Klant bezorgd worden.   

11.10 Gerepareerde producten kunnen alleen op vertoon van het orginele inname- en afhaalbewijs van Poppema Landbouwminiaturen aan de klant worden afgegeven.   

11.11 Poppema Landbouwminiaturen is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele inname- en afhaalbewijs van Poppema Landbouwminiaturen het product afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar daarvan is.    

12 Privacy  

12.1 Poppema Landbouwminiaturen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van (i) de administratie en uitvoering van met Klanten gesloten Overeenkomsten, (ii) onderzoek aan door Klanten aangeboden defecte producten en (iii) reparatie aan door Klanten aangeboden defecte producten, (iv) voor het klantenbestand van Poppema Landbouwminiaturen, een en ander in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een heeft gevoegd. De gegevens van Klanten worden door Poppema Landbouwminiaturen niet verstrekt aan derden.   

 

13 Aansprakelijkheid  

13.1 Informatie op de website van Poppema Landbouwminiaturen is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Indien Poppema Landbouwminiaturen op haar website links heeft opgenomen naar andere websites die wellicht interessant kunnen zijn voor de Klant, dan is Poppema Landbouwminiaturen niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant leidt als gevolg van een bezoek aan die website, zoals, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een virus of onjuistheid of onvolledigheid van de op die website aanwezige informatie.  

13.2 Aansprakelijkheid van Poppema Landbouwminiaturen tegenover de Klant wordt in alle gevallen beoordeeld op de voet van artikel 7:24 B.W., of in het geval dat artikel niet van toepassing is, het toepasselijke dwingende recht.   

14 Overmacht  

14.1 In geval van overmacht aan de zijde van Poppema Landbouwminiaturen heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van Poppema Landbouwminiaturen, indien Poppema Landbouwminiaturen in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Poppema Landbouwminiaturen bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door Poppema Landbouwminiaturen genoten voordeel.   

15 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht  

15.1 Op deze algemene verkoopvoorwaarden, op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes en op iedere andere rechtsrelatie tussen Poppema Landbouwminiaturen en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requirements

Read our conditions:

General Terms and Conditions Poppema Agricultural Miniatures

Table of Contents:A

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The agreement

Article 6 – Right of withdrawal

Article 7 – Costs in case of withdrawal

Article 8 – Exclusion right of withdrawal

Article 9 – The price

Article 10 – Conformity and guarantee

Article 11 – Delivery and execution

Article 12 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

Article 13 – Payment

Article 14 – Complaints procedure

Article 15 – Disputes

Article 16 – Additional or different provisions

Article 1 – Definitions

In these terms and conditions, the following definitions apply:

 1. Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur;
 3. Day: calendar day;
 4. Duration transaction: a distance contract with regard to a series of products and/or services, the delivery and/or purchase obligation of which is spread over time;
 5. Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is personally addressed to him in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information.
 6. Right of withdrawal: the option for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
 7. Model form: the model form for withdrawal that the entrepreneur makes available that a consumer can fill in when he wants to make use of his right of withdrawal.
 8. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services to consumers at a distance;
 9. Distance contract: an agreement in which, in the context of a system organized by the entrepreneur for distance sales of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive use is made of one or more techniques for communication on distance;
 10. Technology for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and entrepreneur meeting in the same room at the same time.
 11. General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Poppema Landbouwminiaturen

Hopweg 48

8313 RK RUTTEN

0620924171

Chamber of Commerce: 70481989

Bank account number: NL11 RABO 0105360384

Article 3 – Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract and orders concluded between the entrepreneur and consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
 3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that it is consumer can be stored in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be consulted electronically and that they will be sent free of charge at the request of the consumer electronically or otherwise.
 4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and the consumer can always invoke the applicable provision in the event of conflicting general terms and conditions. is most favorable.
 5. If at any time one or more provisions in these general terms and conditions are wholly or partially void or destroyed, the remainder of the agreement and these terms and conditions will remain in force and the relevant provision will be replaced by a provision in mutual consultation without delay. approached the tenor of the original as much as possible.
 6. Situations that are not regulated in these general terms and conditions must be assessed ‘in the spirit’ of these general terms and conditions.
 7. Uncertainties about the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions must be explained ‘in the spirit’ of these terms and conditions.

Article 4 – The offer

 1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adjust the offer.
 3. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and/or services offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer are not binding on the entrepreneur.
 4. All images, specifications and data in the offer are indicative and cannot give rise to compensation or dissolution of the agreement.
 5. Images accompanying products are a true representation of the products offered. Entrepreneur cannot guarantee that the displayed colors correspond exactly to the real colors of the products.
 6. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:

o the price including taxes;

o any shipping costs;

o the manner in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;

o whether or not the right of withdrawal applies;

o the method of payment, delivery and execution of the agreement;

o the term for acceptance of the offer, or the term within which the entrepreneur guarantees the price;

o the amount of the rate for distance communication if the costs of using the technology for distance communication are calculated on a basis other than the regular base rate for the means of communication used;

o whether the agreement will be archived after its conclusion, and if so, how it can be consulted by the consumer;

o the way in which the consumer, before concluding the agreement, can check and, if desired, restore the data provided by him in the context of the agreement;

o any other languages ​​in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded;

o the codes of conduct to which the entrepreneur is subject and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and

o the minimum duration of the distance contract in the event of a long-term transaction.

Article 5 – The agreement

 1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the time of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the associated conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.
 3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
 4. The entrepreneur can inform himself – within legal frameworks – whether the consumer can meet his payment obligations, as well as about all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special conditions to the execution.
 5. The entrepreneur will send the following information to the consumer with the product or service, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier:
 6. the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
 7. the conditions under which and the manner in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
 8. the information about warranties and existing after-sales service;
 9. the information included in Article 4 paragraph 3 of these terms and conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer before the execution of the agreement;
 10. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration.
 11. In the case of a long-term transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.
 12. Every agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned.

Article 6 – Right of withdrawal

When delivering products:

 1. When purchasing products, the consumer has the option to dissolve the agreement without stating reasons during 14 days. This reflection period starts on the day after receipt of the product by the consumer or a representative designated by the consumer in advance and made known to the entrepreneur.
 2. During the reflection period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
 3. If the consumer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to make this known to the entrepreneur within 14 days of receipt of the product. The consumer must make this known by means of the model form. After the consumer has indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered goods have been returned in time, for example by means of proof of shipment.
 4. If the customer has not indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal or. has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact.

When providing services:

 1. When providing services, the consumer has the option to dissolve the agreement without stating reasons for at least 14 days, commencing on the day of entering into the agreement.
 2. To make use of his right of withdrawal, the consumer will refer to the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur with the offer and/or at the latest upon delivery.

Article 7 – Costs in case of withdrawal

 1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, the costs of return will be for his account at most.
 2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 14 days after withdrawal. This is subject to the condition that the product has already been received back by the web retailer or conclusive proof of complete return can be submitted.

Article 8 – Exclusion right of withdrawal

 1. The entrepreneur can exclude the consumer’s right of withdrawal for products as described in paragraphs 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has stated this clearly in the offer, at least in good time before the conclusion of the agreement.
 2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
 3. that have been established by the entrepreneur in accordance with the consumer’s specifications;
 4. which are clearly personal in nature;
 5. which by their nature cannot be returned;
 6. which can spoil or age quickly;
 7. the price of which is subject to fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence;
 8. for loose newspapers and magazines;
 9. for audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal.
 10. for hygienic products of which the consumer has broken the seal.
 11. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
 12. concerning accommodation, transport, restaurant business or leisure activities to be carried out on a specific date or during a specific period;
 13. the delivery of which has started with the express consent of the consumer before the cooling-off period has expired;
 14. concerning betting and lotteries.

Article 9 – The price

 1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer variable prices for products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence. This dependence on fluctuations and the fact that any prices quoted are target prices are stated in the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
 5. they are the result of statutory regulations or provisions; or
 6. the consumer has the authority to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.
 7. The prices stated in the offer of products or services include VAT.
 8. All prices are subject to printing and typographical errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. In the event of printing and typesetting errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product according to the incorrect price.

Article 10 – Conformity and Warranty

 1. The entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the statutory provisions existing on the date of the conclusion of the agreement. regulations and/or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
 2. A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement.
 3. Any defects or incorrectly delivered products must be reported to the entrepreneur in writing within 4 weeks after delivery. The products must be returned in the original packaging and in new condition.
 4. The entrepreneur’s warranty period corresponds to the manufacturer’s warranty period. However, the entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.
 5. The warranty does not apply if:

o The consumer has repaired and/or modified the delivered products himself or has had them repaired and/or processed by third parties;

o The delivered products have been exposed to abnormal conditions or are otherwise carelessly handled or are contrary to the instructions of the entrepreneur and/or have been treated on the packaging;

o The defectiveness is wholly or partly the result of regulations that the government has made or will make with regard to the nature or quality of the materials used.

Article 11 – Delivery and execution

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and executing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.
 3. With due observance of what is stated in paragraph 4 of this article, the company will execute accepted orders expeditiously but at the latest within 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to dissolve the agreement without costs. The consumer is not entitled to compensation.
 4. All delivery times are indicative. The consumer cannot derive any rights from any stated terms. Exceeding a term does not entitle the consumer to compensation.
 5. In the event of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount paid by the consumer as soon as possible, but at the latest within 14 days after dissolution.
 6. If delivery of an ordered product proves to be impossible, the entrepreneur will make every effort to make a replacement item available. At the latest upon delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item is being delivered. For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The costs of any return shipment are for the account of the entrepreneur.
 7. The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless expressly agreed otherwise.

Article 12 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

cancellation

 1. The consumer can cancel an agreement that has been entered into for an indefinite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.
 2. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time towards the end of the fixed term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period. of a maximum of one month.
 3. The consumer may conclude the agreements referred to in the previous paragraphs:

o cancel at any time and are not limited to cancellation at a specific time or period;

o at least cancel in the same way as they entered into by him;

o always cancel with the same notice period as the entrepreneur has stipulated for himself.

Extension

 1. An agreement that has been entered into for a definite period of time and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be tacitly extended or renewed for a definite period.
 2. Contrary to the previous paragraph, a contract that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines may be tacitly extended for a fixed term of a maximum of three months, if the consumer has extended this can terminate the agreement towards the end of the extension with a notice period of at most one month.
 3. An agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly extended for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with a notice period of no more than one month and a notice period of a maximum of three months if the agreement extends to the regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.
 4. An agreement with a limited duration for the regular delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically after the trial or introductory period.

Expensive

 1. If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may terminate the agreement at any time after one year with a notice period of no more than one month, unless reasonableness and fairness oppose cancellation before the end of the agreed duration. to postpone.

Article 13 – Payment

 1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 7 working days after the start of the reflection period as referred to in Article 6 paragraph 1. In the event of an agreement to provide a service, this term after the consumer has received confirmation of the agreement.
 2. The consumer has the obligation to immediately report inaccuracies in the payment details provided or stated to the entrepreneur.
 3. In the event of non-payment by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs made known to the consumer in advance.

Article 14 – Complaints procedure

 1. The entrepreneur has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 2. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within 7 days, after the consumer has discovered the defects.
 3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will answer within the period of 14 days with a notification of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
 4. If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute will arise that is subject to the dispute settlement procedure.
 5. In the event of complaints, a consumer must first turn to the entrepreneur. If a solution is not yet reached, the consumer has the option of having his complaint handled by Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com), the decision of which is binding and both entrepreneur and consumer agree to this binding decision. There are costs associated with submitting a dispute to this disputes committee, which must be paid by the consumer to the relevant committee. It is also possible to register complaints via the European ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. A complaint does not suspend the entrepreneur’s obligations, unless the entrepreneur indicates otherwise in writing.
 7. If a complaint is found to be well-founded by the entrepreneur, the entrepreneur will, at its discretion, replace or repair the delivered products free of charge.

Article 15 – Disputes

 1. Agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law. Even if the consumer lives abroad.
 2. The Vienna Sales Convention does not apply.

Article 16 – Additional or different provisions

Additional provisions or provisions that deviate from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier.

Supplementary Provisions

1.1 The general sales conditions of Poppema Landbouwminiaturen can be requested by anyone, can be requested digitally and may be requested free of charge. If desired, these will be sent free of charge at the request of the customer. These can also be consulted at www.Poppema Landbouwminiaturen.nl

1.2 The version of the general terms and conditions of sale as last published as such always applies to an Agreement.

1.3 In order to be able to invoke these general terms and conditions of sale, the conditions set for a consumer purchase in Dutch legislation and regulations must in any case also be met. See also the brochure ‘Purchase and Warranties’. The starting point in drawing up these general terms and conditions of sale is the mandatory Dutch legislation and regulations for consumer purchases, including the European Purchase and Warranty Directive. If a legislative amendment to the consumer purchase regulations necessitates this at any time, these general terms and conditions of sale, notwithstanding any text to the contrary, will always be interpreted and used by Poppema Landbouwminiaturen in such a way that they are fully in accordance with the laws and regulations applicable at that time. on consumer sales.

1.4 If any provision of these general terms and conditions of sale is void, (in whole or in part) voidable or becomes non-binding, the remaining provisions will remain in full force and effect. Poppema Landbouwminiaturen and the Customer will then enter into consultation to agree on a new provision, which is as close as possible to and takes into account the purpose and intent of the void, nullified or non-binding provision.

1.5 In addition to these general terms and conditions of sale – only if explicitly stated – additional terms and conditions such as special promotional terms and conditions may apply to certain services and/or products, whether or not in a specifically indicated period. If there are differences between the additional terms and conditions and these general terms and conditions of sale, then, in principle, those provisions from the additional terms and conditions shall prevail above these general terms and conditions, unless otherwise stated.

1.6 If the Customer refers to its general (purchase) terms and conditions, those terms and conditions do not apply, unless Poppema Landbouwminiaturen has expressly agreed to this in writing.

1.7 Poppema Landbouwminiaturen reserves the right to change and/or supplement these general terms and conditions of sale.

 1. Definitions and Applicability

2.1 In these general terms and conditions of sale, the following definitions apply:

 1. Poppema Agricultural Miniatures In these terms and conditions referred to as: Poppema Agricultural Miniatures. All publicly accessible sales point of Poppema Landbouwminiaturen in the Netherlands.

b.Customer Any natural person, not acting in the exercise of a profession or business, to whom Poppema Landbouwminiaturen makes an offer or quotation, makes a quotation, with whom Poppema Landbouwminiaturen enters into an Agreement or negotiates.

c.Agreement Any agreement that is concluded between Poppema Landbouwminiaturen and the Customer, any amendment thereof or addition thereto.

d.General terms and conditions of sale These general terms and conditions of sale of Poppema Landbouwminiaturen.

 1. Invoice Invoice means: – The original invoice from Poppema Landbouwminiaturen – Poppema Landbouwminiaturen equates the invoice in specific cases with a bank statement or account from a credit card company that shows where, when and for what price a certain product was purchased. This is for the account of the Poppema Landbouwminiaturen employee. Other methods permitted by law for the Customer to demonstrate where, when and at what price a particular product was purchased are also permitted.
 2. Non-conformity A product is non-conforming if, at the time of delivery, the product does not have the properties that the Customer could expect under the Agreement and that are necessary for normal use thereof and the presence of which he did not have to doubt. Normal wear and tear and damage from the outside never lead to non-conformity.
 3. Economic life With economic life is meant the probable or actual period after which a product is considered obsolete. The product may still be usable after the end of its useful life.
 4. Force majeure All external causes, foreseen or unforeseen, on which Poppema Landbouwminiaturen has no influence, but as a result of which the fulfillment of its obligations cannot reasonably be expected of Poppema Landbouwminiaturen.

2.2 These general terms and conditions of sale apply to all offers, quotations and/or quotations from Poppema Landbouwminiaturen, to all order confirmations and order forms from Customers, to every Agreement concluded by Poppema Landbouwminiaturen with a Customer and to all other legal acts between Poppema Landbouwminiaturen and the Customer.

 1. Prices

3.1 Offers in brochure material, quotations and quotations from Poppema Landbouwminiaturen constitute an invitation to the Customer to make an offer to the Customer to enter into an Agreement with Poppema Landbouwminiaturen. Poppema Landbouwminiaturen is therefore not bound by this, unless this has been unambiguously recorded in writing by Poppema Landbouwminiaturen. If in any case an offer, quotation or quotation must be regarded as an offer despite the provisions of the previous sentence, this offer is without obligation and can be revoked or changed by Poppema Landbouwminiaturen at any time.

3.2 Offers are only valid during the specified promotional period and while stocks last.

3.3 The sales price is in Euros including VAT, but excluding any legally required disposal fee and excluding any shipping or delivery costs.

3.4 Obvious (writing) errors in the price or description of a product can always be corrected by Poppema Landbouwminiaturen. However, if the Customer has decided to enter into an Agreement on that basis, he can cancel this Agreement within seven (7) days after Poppema Landbouwminiaturen has made the relevant (writing) error known.

 1. Quotations

4.1 All quotations issued by Poppema Landbouwminiaturen are valid for 7 (seven) days after the date of the quotation, unless stated otherwise in the quotation.

4.2 If an offered product or part of a product is removed from the range of Poppema Landbouwminiaturen and is therefore no longer available, Poppema Landbouwminiaturen reserves the right to remove this product or the relevant part from the quotation, or to offer an equivalent alternative. offer. If the Client has concluded an Agreement with Poppema Landbouwminiaturen on the basis of the relevant quotation and the amendment proposed by Poppema Landbouwminiaturen is substantial, the Client has the right to dissolve the Agreement.

 1. Reservation

5.1 The Customer can reserve a product. There are no additional costs associated with the reservation of a product, but a deposit is required for some products. If this is the case, this will be expressly reported to the Customer.

5.2 If the Customer wishes to make a reservation, he can do this by contacting the Poppema Landbouwminiaturen customer desk by telephone (see www.Poppema Landbouwminiaturen.nl). Poppema Landbouwminiaturen will notify the Customer by telephone, e-mail or text message as soon as the reserved product is ready for collection.

5.3 Poppema Landbouwminiaturen will keep the reserved product available for the Customer for 3 working days after notification as referred to above.

5.4 Poppema Landbouwminiaturen reserves the right to refuse a reservation without further explanation.

5.5 Poppema Landbouwminiaturen determines the order of delivery in case of reservations.

 1. Retention of title

6.1 Notwithstanding actual delivery to the Customer, Poppema Landbouwminiaturen remains the owner of the sold product as long as the Customer has not fully complied with all its payment obligations towards Poppema Landbouwminiaturen with regard to any agreement concluded with Poppema Landbouwminiaturen, including that which it has in connection with the failure in its obligations towards Poppema Landbouwminiaturen could become liable for interest and costs.

7 Payment

7.1 The Customer must pay the purchase price in full before or at the time of delivery, unless otherwise agreed between the Customer and Poppema Landbouwminiaturen.

7.2 Payment must be made on delivery in cash or by means of gift or vouchers issued by Poppema Landbouwminiaturen.

7.3 In the event of non-payment or late payment by the Client, the Client owes Poppema Landbouwminiaturen an interest of 1.5% per month, whereby each part of a month is counted as a full month, from the day on which payment should have been made until on the day of complete satisfaction. In such a case, the Customer is also obliged to fully pay the (extra)judicial costs that Poppema Landbouwminiaturen has to incur in connection with the collection of its outstanding claim, with a minimum of Euro 200.

8 Delivery

8.1 The agreed or specified delivery date or delivery date does not constitute a strict deadline, and is always approximate, unless otherwise agreed in writing. Information that Poppema Landbouwminiaturen provides via its internet site, by e-mail, by telephone or in writing about the delivery date or delivery time is in all cases purely indicative.

8.2 Poppema Landbouwminiaturen is entitled to make partial deliveries

8.3 If a product is no longer available, the Customer will be notified by telephone or in writing. In such a case Poppema Landbouwminiaturen is not obliged to offer the Customer a replacement product under equal conditions.

8.4 Information, images, announcements, advertisements, price statements, via the internet, verbally, by telephone, e-mail or any other means of communication, with regard to all offers and the most important features of the products, are (re)displayed or done. Poppema Landbouwminiaturen does not guarantee that all offers and products are fully in accordance with the information provided. In principle, minor deviations cannot give rise to compensation and/or (partial) dissolution.

9 exchange and return

9.1 The Customer can exchange a product purchased from Poppema Landbouwminiaturen for one or more other products or return it for a refund of the purchase price within fourteen (14) days after the conclusion of the Agreement, provided that the following cumulative conditions are met by the Customer : a. The Customer must simultaneously submit the Invoice; b. The product must have been purchased from Poppema Landbouwminiaturen; c. The product and all accessories and parts thereof must be unused, complete and undamaged; d. The product must be packed as new in the original and undamaged packaging; e. Any seal must not be broken;

9.3 Also excluded from exchange and return are products purchased from Poppema Landbouwminiaturen that have undergone any change, in the broadest sense of the word, at the hands of the Customer or third parties. In the event of a dispute, Poppema Landbouwminiaturen has the right to have an investigation carried out by the supplier of the product without being obliged to exchange or return prior to that investigation.

9.4 If no suitable alternative product is available at the time of exchange, there is always the option to exchange the product for a voucher worth the purchase price issued by Poppema Landbouwminiaturen.

9.5 If the Customer cannot submit the Receipt as required under Article 9.1 under a, but the other conditions set out in Article 9.1 are met, Poppema Landbouwminiaturen can take back a product purchased from Poppema Landbouwminiaturen for reasons of leniency, so without any obligation, in exchange for one or more other products or against presentation of a voucher (equivalent to the purchase price as stated on the Receipt), provided that the following conditions are also met in any case. a. On the date of return, the product is a product that is included in the range of Poppema Landbouwminiaturen. b. The Customer shows an original and valid proof of identity and enables Poppema Landbouwminiaturen to make a photocopy for the internal administration of Poppema Landbouwminiaturen.

9.6 Gift or vouchers issued by Poppema Landbouwminiaturen cannot be exchanged for cash. For any remaining amount after redemption of a gift or voucher issued by Poppema Landbouwminiaturen, the Customer will receive a new gift or voucher. However, if the remaining amount falls below an amount of 5 Euro, this will be paid in cash to the Customer.

10 Manufacturer’s warranty and legal warranty

10.1 Products purchased by the Customer from Poppema Landbouwminiaturen may be covered by a manufacturer’s warranty. The Customer will find information about this in or on the packaging of the product concerned or on the Poppema Landbouwminiaturen website (www.Poppema Landbouwminiaturen.nl).

10.2 Poppema Landbouwminiaturen does not provide its own (additional) warranty on products it supplies, but will – even in the event that a factory warranty as referred to in Article 10.1 applies – fulfills the legal obligations resting on it as a seller in the context of conformity of products sold as referred to in Articles 7:17 and 7:18 paragraph 2 of the Dutch Civil Code in full towards the Client. In the event of non-conformity, Poppema Landbouwminiaturen guarantees that it will repair or replace the product concerned within a reasonable period of time, in accordance with the relevant provisions of Articles 7:21 and 7:22 of the Dutch Civil Code and provided that the Customer has paid to its obligation to complain as included in Article 7:23 of the Dutch Civil Code. If repair or replacement in the event of non-conformity is impossible or cannot reasonably be expected of Poppema Landbouwminiaturen, or if Poppema Landbouwminiaturen does not comply with it within a reasonable period and/or without serious inconvenience can arrange for repair or replacement for the Customer, then the Customer has the

authority to dissolve the Agreement, whether or not in part, with due observance of the provisions of Article 7: 22 paragraph 1 sub a of the Dutch Civil Code with regard to that right of termination. If the repair period threatens to approach the limits of what can reasonably be expected from the Customer, Poppema Landbouwminiaturen will make available a loan copy where possible at the request of the Customer.

10.3 The Customer can only claim a legal guarantee from Poppema Landbouwminiaturen when the product has been purchased from Poppema Landbouwminiaturen.

10.4 The statutory warranty period commences at the time of delivery of the product, whereby the Invoice serves as proof of warranty.

10.5 In the event that a defect/defect in or to a product is the result of incompetent or injudicious use, external calamities in the broadest sense of the word, disassembly or de-installation, intent or gross negligence on the part of the Customer, that the Customer can invoke the guarantee vis-à-vis Poppema Landbouwminiaturen.

10.7 If during the investigation carried out by Poppema Landbouwminiaturen or by the manufacturer it appears that a third party has attempted to repair the product, the Customer cannot invoke a (legal) guarantee against Poppema Landbouwminiaturen, unless a case as referred to in Article 6:21 paragraph 6 BW occurs, or unless Poppema Landbouwminiaturen has given written permission to do so in advance.

10.8 If the type or serial number of the product has been removed, changed or is illegible, any claim by the Customer to the (legal) warranty of Poppema Landbouwminiaturen will also lapse.

10.9 If the Customer invokes the provision of a (legal) guarantee, he will have to provide Poppema Landbouwminiaturen with all necessary cooperation by, among other things, giving Poppema Landbouwminiaturen the opportunity to conduct an investigation into the circumstances under or in which the product has been used and how the products are installed.

11 Repairs for which a manufacturer’s warranty applies and where the Customer himself wishes to invoke the manufacturer’s warranty

11.1 In the event of a defect for which a manufacturer’s warranty applies, the Customer can: a In the case of products with a pick-up and delivery service (pickup & return), if desired, contact the relevant manufacturer directly. The telephone number is stated on the Invoice or on the website: www.Poppema Landbouwminiaturen.nl.

11.2 The provisions of paragraph 1 of this article 11 expressly do not affect the right of the Customer to claim against Poppema Landbouwminiaturen compliance by Poppema Landbouwminiaturen with the mandatory statutory obligations resting on it as a seller in the event of delivery of non-conforming products in the meaning of the Civil Code.

Repairs to non-compliant products and other repairs

11.3 If a defect manifests itself more than six (6) months after delivery and the Customer demonstrates (i) that the purchased product was non-compliant at the time of delivery and (ii) has also been used normally since delivery and (iii) has also provided the necessary information in this regard, repair or replacement will take place free of charge until two years have elapsed from the date of delivery of the product concerned. In the event of replacement, Poppema Landbouwminiaturen is entitled to supply the Customer with a technically equivalent product to replace the non-conforming product.

11.4 If a defect manifests itself more than two years after the date of delivery of the relevant product and the Customer proves that there is a non-conforming product at the time of delivery that has been used normally by him since then and has also provided information about this Poppema Landbouwminiaturen can claim a reasonable contribution from the Customer in the costs of repair or replacement if the repair or replacement leads to a significant extension of the economic life of the product concerned.

11.5 In all cases where there is no non-conformity or repair under manufacturer’s warranty as referred to in Article 11.1, Poppema Landbouwminiaturen will charge the costs of repair to the Customer. In all cases where there is no non-conformity or repair under manufacturer’s warranty and only if the Customer indicates that he does not wish to have the defective product repaired by Poppema Landbouwminiaturen, Poppema Landbouwminiaturen will charge the Customer research costs.

11.6 If Poppema Landbouwminiaturen intends to pass on research and/or repair costs in accordance with Article 11.5, the Client will be informed in advance about the extent of those research and repair costs. The repair will only be started after the Customer has approved the quotation provided. If the Customer does not agree with the estimated repair costs, the product will only be returned to the Customer after payment of the investigation costs.

Warranty on repairs performed

11.7 Poppema Landbouwminiaturen grants a three-month warranty on all repairs carried out against payment as referred to in Article 11.6, unless stated otherwise on the repair receipt. This warranty only applies to the repair in question (including any replaced parts) being properly performed by Poppema Landbouwminiaturen. This warranty therefore explicitly does not cover any subsequent defects in or on repaired products as a result of incorrect, incompetent or injudicious use, intent, gross negligence or external calamity.

Delivery of repaired products 11.9 Repaired products can only be delivered to the Customer.

11.10 Repaired products can only be delivered to the customer on presentation of the original receipt and collection receipt from Poppema Landbouwminiaturen.

11.11 Poppema Landbouwminiaturen is not obliged to check whether the person who collects the product on presentation of the original receipt and collection receipt from Poppema Landbouwminiaturen is also the rightful owner thereof.

12 Privacy

12.1 Poppema Landbouwminiaturen collects and processes personal data of Customers exclusively for the purpose of (i) the administration and execution of Agreements concluded with Customers, (ii) research into defective products offered by Customers and (iii) repair of defective products offered by Customers, (iv ) for the customer base of Poppema Landbouwminiaturen, all this in accordance with the Personal Data Protection Act. If one has joined. The data of Customers are not provided to third parties by Poppema Landbouwminiaturen.

 

13 Liability

13.1 Information on the Poppema Landbouwminiaturen website is only intended for information purposes and is not intended as advice. If Poppema Landbouwminiaturen has included links on its website to other websites that may be of interest to the Customer, Poppema Landbouwminiaturen is not liable for any damage suffered by the Customer as a result of a visit to that website, such as, but not limited to damage caused by a virus or inaccuracy or incompleteness of the information available on that website.

13.2 Poppema Landbouwminiaturen’s liability towards the Customer is in all cases assessed on the basis of Article 7:24 of the Dutch Civil Code, or in the event that Article does not apply, the applicable mandatory law.

14 Force majeure

14.1 In the event of force majeure on the part of Poppema Landbouwminiaturen, the Customer is only entitled to compensation from Poppema Landbouwminiaturen, if Poppema Landbouwminiaturen enjoys an advantage in connection with its shortcoming that Poppema Landbouwminiaturen would not have had had proper compliance. In that case, the Customer is entitled to compensation for his damage up to a maximum of the amount of the benefit enjoyed by Poppema Landbouwminiaturen.

15 Dispute Resolution and Applicable Law

15.1 These general terms and conditions of sale, all Agreements, offers, quotations and quotations and any other legal relationship between Poppema Landbouwminiaturen and the Customer are exclusively governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention is expressly excluded

 

Anforderungen

Lesen Sie unsere Bedingungen:

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Poppema Landwirtschaftliche Miniaturen

Inhaltsverzeichnis:A

Artikel 1 – Definitionen

Artikel 2 – Identität des Unternehmers

Artikel 3 – Anwendbarkeit

Artikel 4 – Das Angebot

Artikel 5 – Die Vereinbarung

Artikel 6 – Widerrufsrecht

Artikel 7 – Kosten bei Widerruf

Artikel 8 – Ausschluss des Widerrufsrechts

Artikel 9 – Der Preis

Artikel 10 – Konformität und Garantie

Artikel 11 – Lieferung und Ausführung

Artikel 12 – Dauertransaktionen: Dauer, Stornierung und Verlängerung

Artikel 13 – Zahlung

Artikel 14 – Beschwerdeverfahren

Artikel 15 – Streitigkeiten

Artikel 16 – Zusätzliche oder abweichende Bestimmungen

Artikel 1 – Definitionen

In diesen Geschäftsbedingungen gelten die folgenden Definitionen:

 1. Widerrufsfrist: die Frist, innerhalb derer der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann;
 2. Verbraucher: die natürliche Person, die nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes handelt und mit dem Unternehmer einen Fernabsatzvertrag abschließt;
 3. Tag: Kalendertag;
 4. Dauergeschäft: ein Fernabsatzvertrag über eine Reihe von Produkten und/oder Dienstleistungen, deren Liefer- und/oder Abnahmeverpflichtung zeitlich verteilt ist;
 5. Dauerhafter Datenträger: jedes Mittel, das es dem Verbraucher oder Unternehmer ermöglicht, an ihn persönlich gerichtete Informationen so zu speichern, dass eine spätere Abfrage und unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen möglich ist.
 6. Widerrufsrecht: die Möglichkeit für den Verbraucher, den Fernabsatzvertrag innerhalb der Widerrufsfrist zu widerrufen;
 7. Muster-Widerrufsformular: Das Muster-Widerrufsformular, das der Unternehmer zur Verfügung stellt, das ein Verbraucher ausfüllen kann, wenn er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchte.
 8. Unternehmer: die natürliche oder juristische Person, die Verbrauchern Produkte und/oder Dienstleistungen im Fernabsatz anbietet;
 9. Fernabsatzvertrag: ein Vertrag, bei dem im Rahmen eines vom Unternehmer organisierten Systems für den Fernabsatz von Produkten und/oder Dienstleistungen bis zum Abschluss des Vertrages ausschließlich eine oder mehrere Techniken für Kommunikation auf Distanz;
 10. Technologie für die Fernkommunikation: Mittel, die zum Abschluss eines Vertrages verwendet werden können, ohne dass sich Verbraucher und Unternehmer gleichzeitig im selben Raum treffen.
 11. Allgemeine Geschäftsbedingungen: die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmers.

Artikel 2 – Identität des Unternehmers

Poppema Landbouwminiaturen

Hopweg 48

8313 RK RUTTEN

0620924171

Handelskammer: 70481989

Bankkontonummer: NL11 RABO 0105360384

Artikel 3 – Anwendbarkeit

 1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot des Unternehmers sowie für alle Fernabsatzverträge und Bestellungen, die zwischen Unternehmer und Verbraucher geschlossen werden.
 2. Vor Abschluss des Fernabsatzvertrages wird dem Verbraucher der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellt. Wenn dies nicht zumutbar ist, wird vor Abschluss des Fernabsatzvertrags darauf hingewiesen, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Unternehmer eingesehen werden können und auf Verlangen des Verbrauchers so schnell wie möglich kostenlos zugesandt werden.
 3. Wird der Fernabsatzvertrag auf elektronischem Weg abgeschlossen, kann der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichend von vorstehendem Absatz und vor Abschluss des Fernabsatzvertrages dem Verbraucher elektronisch in der Weise zur Verfügung gestellt werden, dass er als Verbraucher gespeichert werden kann auf einfache Weise auf einem langlebigen Datenträger. Wenn dies nicht zumutbar ist, wird vor Abschluss des Fernabsatzvertrags angegeben, wo die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf elektronischem Weg eingesehen werden können und dass sie auf Verlangen des Verbrauchers auf elektronischem oder anderem Wege kostenlos zugesandt werden.
 4. Für den Fall, dass neben diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch besondere Produkt- oder Dienstleistungsbedingungen gelten, gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend und der Verbraucher kann sich bei entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit auf die jeweils anwendbare Bestimmung berufen am günstigsten.
 5. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder zerstört werden, bleiben der Rest des Vertrages und diese Geschäftsbedingungen in Kraft und die betreffende Bestimmung wird durch eine gegenseitige Bestimmung ersetzt ohne Verzug zu konsultieren, hat sich dem Tenor des Originals so weit wie möglich angenähert.
 6. Situationen, die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht geregelt sind, sind „im Sinne“ dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beurteilen.
 7. Unsicherheiten über die Auslegung oder den Inhalt einer oder mehrerer Bestimmungen unserer AGB sind „im Sinne“ dieser AGB zu erklären.

Artikel 4 – Das Angebot

 1. Wenn ein Angebot eine begrenzte Gültigkeitsdauer hat oder an Bedingungen geknüpft ist, wird dies im Angebot ausdrücklich angegeben.
 2. Das Angebot ist freibleibend. Der Unternehmer ist berechtigt, das Angebot zu ändern und anzupassen.
 3. Das Angebot enthält eine vollständige und genaue Beschreibung der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen. Die Beschreibung ist ausreichend detailliert, um eine angemessene Bewertung des Angebots durch den Verbraucher zu ermöglichen. Wenn der Unternehmer Bilder verwendet, sind diese eine wahrheitsgetreue Darstellung der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen. Offensichtliche Irrtümer oder Irrtümer im Angebot binden den Unternehmer nicht.
 4. Alle Bilder, Spezifikationen und Daten im Angebot sind indikativ und können nicht zu einer Entschädigung oder Auflösung des Vertrages führen.
 5. Abbildungen zu Produkten sind eine wahrheitsgetreue Darstellung der angebotenen Produkte. Unternehmer kann nicht garantieren, dass die angezeigten Farben genau den tatsächlichen Farben der Produkte entsprechen.
 6. Jedes Angebot enthält solche Informationen, dass dem Verbraucher klar ist, welche Rechte und Pflichten mit der Annahme des Angebots verbunden sind. Dies betrifft insbesondere:

o der Preis einschließlich Steuern;

o etwaige Versandkosten;

o die Art und Weise, in der der Vertrag geschlossen wird und welche Maßnahmen hierfür erforderlich sind;

o ob das Widerrufsrecht gilt oder nicht;

o Zahlungsweise, Lieferung und Vertragsausführung;

o die Frist für die Annahme des Angebots oder die Frist, innerhalb derer der Unternehmer den Preis garantiert;

o die Höhe des Tarifs für die Fernkommunikation, wenn die Kosten für die Nutzung der Technologie für die Fernkommunikation auf einer anderen Grundlage als dem regulären Basistarif des verwendeten Kommunikationsmittels berechnet werden;

o ob der Vertrag nach seinem Abschluss archiviert wird und wenn ja, wie er vom Verbraucher eingesehen werden kann;

o die Art und Weise, wie der Verbraucher vor Abschluss des Vertrages die von ihm im Rahmen des Vertrages bereitgestellten Daten überprüfen und auf Wunsch wiederherstellen kann;

o alle anderen Sprachen, in denen der Vertrag neben Niederländisch abgeschlossen werden kann;

o die Verhaltenskodizes, denen der Unternehmer unterliegt, und die Art und Weise, wie der Verbraucher diese Verhaltenskodizes elektronisch einsehen kann; und

o die Mindestdauer des Fernabsatzvertrags bei einer langfristigen Transaktion.

Artikel 5 – Die Vereinbarung

 1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Absatz 4 kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der Annahme des Angebots durch den Verbraucher und der Einhaltung der damit verbundenen Bedingungen zustande.
 2. Hat der Verbraucher das Angebot elektronisch angenommen, bestätigt der Unternehmer unverzüglich den Eingang der Angebotsannahme auf elektronischem Weg. Solange der Eingang dieser Annahme nicht vom Unternehmer bestätigt wurde, kann der Verbraucher den Vertrag auflösen.
 3. Wird der Vertrag elektronisch geschlossen, trifft der Unternehmer geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die elektronische Datenübertragung zu sichern und eine sichere Webumgebung zu gewährleisten. Wenn der Verbraucher elektronisch bezahlen kann, ergreift der Unternehmer geeignete Sicherheitsmaßnahmen.
 4. Der Unternehmer kann sich – im gesetzlichen Rahmen – darüber informieren, ob der Verbraucher seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, sowie über alle Tatsachen und Faktoren, die für einen verantwortungsvollen Abschluss des Fernabsatzvertrages von Bedeutung sind. Hat der Unternehmer aufgrund dieser Untersuchung gute Gründe, den Vertrag nicht abzuschließen, ist er berechtigt, eine Bestellung oder Anfrage mit Gründen abzulehnen oder besondere Bedingungen an die Ausführung zu knüpfen.
 5. Der Unternehmer übersendet dem Verbraucher mit dem Produkt oder der Dienstleistung die folgenden Informationen schriftlich oder so, dass sie vom Verbraucher in zugänglicher Weise auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden können:

a die Besuchsadresse der Niederlassung des Unternehmers, an die sich der Verbraucher mit Beschwerden wenden kann;

 1. die Bedingungen, unter denen und wie der Verbraucher vom Widerrufsrecht Gebrauch machen kann, oder eine klare Erklärung zum Ausschluss des Widerrufsrechts;
 2. die Informationen über Garantien und bestehenden Kundendienst;
 3. die in Artikel 4 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen enthaltenen Informationen, es sei denn, der Unternehmer hat dem Verbraucher diese Informationen bereits vor Vertragsabschluss mitgeteilt;
 4. die Voraussetzungen für die Kündigung des Vertrages, wenn der Vertrag eine Laufzeit von mehr als einem Jahr hat oder unbefristet ist.
 5. Bei einem langfristigen Geschäft gilt die Regelung im vorigen Absatz nur für die erste Lieferung.
 6. Jeder Vertrag wird unter aufschiebenden Bedingungen einer ausreichenden Verfügbarkeit der betreffenden Produkte geschlossen.

Artikel 6 – Widerrufsrecht

Bei der Lieferung von Produkten:

 1. Beim Kauf von Produkten hat der Verbraucher die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen aufzulösen. Diese Bedenkzeit beginnt am Tag nach Erhalt des Produkts durch den Verbraucher oder einen vom Verbraucher im Voraus benannten und dem Unternehmer mitgeteilten Vertreter.
 2. Während der Bedenkzeit wird der Verbraucher das Produkt und die Verpackung sorgfältig behandeln. Er wird das Produkt nur insoweit auspacken oder verwenden, als dies erforderlich ist, um zu beurteilen, ob er das Produkt behalten möchte. Wenn er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, wird er das Produkt mit allen gelieferten Zubehörteilen und – wenn dies zumutbar ist – im Originalzustand und in der Originalverpackung gemäß den angemessenen und klaren Anweisungen des Unternehmers an den Unternehmer zurücksenden.
 3. Will der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, ist er verpflichtet, dies dem Unternehmer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware mitzuteilen. Der Verbraucher muss dies mittels des Musterformulars bekannt geben. Nachdem der Verbraucher erklärt hat, dass er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchte, muss der Kunde das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurücksenden. Der Verbraucher hat die rechtzeitige Rücksendung der gelieferten Ware, beispielsweise durch einen Versandnachweis, nachzuweisen.
 4. Hat der Kunde nach Ablauf der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen nicht mitgeteilt, dass er von seinem Widerrufsrecht bzw. das Produkt nicht an den Unternehmer zurückgegeben hat, ist der Kauf eine Tatsache.

Bei der Erbringung von Dienstleistungen:

 1. Bei der Erbringung von Dienstleistungen hat der Verbraucher die Möglichkeit, den Vertrag ohne Angabe von Gründen für mindestens 14 Tage, beginnend mit dem Tag des Vertragsabschlusses, aufzulösen.
 2. Um von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, wird sich der Verbraucher auf die angemessenen und klaren Anweisungen des Unternehmers mit dem Angebot und/oder spätestens bei der Lieferung beziehen.

Artikel 7 – Kosten bei Widerruf

 1. Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, gehen höchstens die Kosten der Rücksendung zu seinen Lasten.
 2. Wenn der Verbraucher einen Betrag bezahlt hat, wird der Unternehmer diesen Betrag so schnell wie möglich, spätestens jedoch 14 Tage nach dem Widerruf, zurückerstatten. Voraussetzung hierfür ist, dass das Produkt bereits beim Web-Händler zurückerhalten wurde oder ein schlüssiger Nachweis über die vollständige Rücksendung vorgelegt werden kann.

Artikel 8 – Ausschluss des Widerrufsrechts

 1. Der Unternehmer kann das Widerrufsrecht des Verbrauchers für Produkte wie in den Absätzen 2 und 3 beschrieben ausschließen. Der Ausschluss des Widerrufsrechts gilt nur, wenn der Unternehmer dies im Angebot mindestens rechtzeitig zum Abschluss der Zustimmung.
 2. Der Ausschluss des Widerrufsrechts ist nur möglich für Produkte:
 3. a) die vom Unternehmer gemäß den Spezifikationen des Verbrauchers erstellt wurden;
 4. die eindeutig persönlicher Natur sind;
 5. die naturgemäß nicht zurückgegeben werden können;
 6. die schnell verderben oder altern können;
 7. deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat;
 8. für lose Zeitungen und Zeitschriften;
 9. für Audio- und Videoaufzeichnungen und Computersoftware, deren Siegel der Verbraucher gebrochen hat.
 10. für Hygieneprodukte, deren Versiegelung der Verbraucher aufgebrochen hat.
 11. Der Ausschluss des Widerrufsrechts ist nur möglich bei Dienstleistungen:
 12. a) in Bezug auf Unterkunft, Transport, Gastronomie oder Freizeitaktivitäten, die an einem bestimmten Datum oder in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt werden sollen;
 13. deren Lieferung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers vor Ablauf der Bedenkzeit begonnen hat;
 14. zum Thema Wetten und Lotterien.

Artikel 9 – Der Preis

 1. Während der im Angebot angegebenen Gültigkeitsdauer werden die Preise der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen nicht erhöht, mit Ausnahme von Preisänderungen aufgrund von Änderungen der Mehrwertsteuersätze.
 2. Abweichend vom vorstehenden Absatz kann der Unternehmer variable Preise für Produkte oder Dienstleistungen anbieten, deren Preise den Schwankungen des Finanzmarktes unterliegen und auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat. Diese Schwankungsabhängigkeit und die Tatsache, dass es sich bei den angegebenen Preisen um Richtpreise handelt, sind im Angebot angegeben.
 3. Preiserhöhungen innerhalb von 3 Monaten nach Vertragsschluss sind nur zulässig, wenn sie auf gesetzlichen Vorschriften oder Bestimmungen beruhen.
 4. Preiserhöhungen ab 3 Monaten nach Vertragsschluss sind nur zulässig, wenn der Unternehmer dies vereinbart hat und:
 5. a) sie sich aus gesetzlichen Vorschriften oder Bestimmungen ergeben; oder
 6. der Verbraucher hat das Recht, den Vertrag mit Wirkung ab dem Tag zu kündigen, an dem die Preiserhöhung wirksam wird.
 7. Die im Angebot von Produkten oder Dienstleistungen angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
 8. Alle Preise vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Für Folgen von Druck- und Tippfehlern wird keine Haftung übernommen. Bei Druck- und Satzfehlern ist der Unternehmer nicht verpflichtet, das Produkt zum falschen Preis zu liefern.

Artikel 10 – Konformität und Gewährleistung

 1. Der Unternehmer gewährleistet, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen dem Vertrag, den im Angebot genannten Spezifikationen, den angemessenen Anforderungen an die Zuverlässigkeit und/oder Brauchbarkeit und den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen / oder behördliche Vorschriften. Sofern vereinbart, garantiert der Unternehmer auch, dass das Produkt für einen anderen als den normalen Gebrauch geeignet ist.
 2. Eine vom Unternehmer, Hersteller oder Importeur abgegebene Garantie lässt die gesetzlichen Rechte und Ansprüche unberührt, die der Verbraucher aufgrund des Vertrages gegen den Unternehmer geltend machen kann.
 3. Etwaige Mängel oder falsch gelieferte Produkte sind dem Unternehmer innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung schriftlich anzuzeigen. Die Produkte müssen in der Originalverpackung und im Neuzustand zurückgegeben werden.
 4. Die Gewährleistungsfrist des Unternehmers entspricht der Gewährleistungsfrist des Herstellers. Der Unternehmer haftet jedoch niemals für die endgültige Eignung der Produkte für jede einzelne Anwendung durch den Verbraucher oder für eine Beratung bezüglich der Verwendung oder Anwendung der Produkte.
 5. Die Garantie gilt nicht, wenn:

o Der Verbraucher hat die gelieferten Produkte selbst repariert und/oder geändert oder durch Dritte reparieren und/oder bearbeiten lassen;

o die gelieferten Produkte ungewöhnlichen Bedingungen ausgesetzt oder sonst nachlässig behandelt wurden oder gegen die Anweisungen des Unternehmers verstoßen und/oder auf der Verpackung behandelt wurden;

o Die Mangelhaftigkeit ist ganz oder teilweise auf behördliche Vorschriften über die Beschaffenheit oder Beschaffenheit der verwendeten Materialien zurückzuführen.

Artikel 11 – Lieferung und Ausführung

 1. Der Unternehmer wird bei der Entgegennahme und Ausführung von Produktbestellungen und bei der Prüfung von Anträgen auf Erbringung von Dienstleistungen größtmögliche Sorgfalt walten lassen.
 2. Lieferort ist die Adresse, die der Verbraucher dem Unternehmen bekannt gegeben hat.
 3. Unter Beachtung von Absatz 4 dieses Artikels wird das Unternehmen angenommene Bestellungen zügig, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen ausführen, es sei denn, der Verbraucher hat einer längeren Lieferfrist zugestimmt. Verzögert sich die Lieferung oder kann eine Bestellung nicht oder nur teilweise ausgeführt werden, wird dies dem Verbraucher spätestens 30 Tage nach Aufgabe der Bestellung mitgeteilt. In diesem Fall hat der Verbraucher das Recht, den Vertrag kostenlos aufzulösen. Der Verbraucher hat keinen Anspruch auf Schadensersatz.
 4. Alle Lieferzeiten sind Richtwerte. Der Verbraucher kann aus den genannten Bedingungen keine Rechte herleiten. Die Überschreitung einer Frist berechtigt den Verbraucher nicht zum Schadensersatz.
 5. Im Falle einer Auflösung gemäß Absatz 3 dieses Artikels erstattet der Unternehmer den vom Verbraucher gezahlten Betrag so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach der Auflösung.
 6. Sollte die Lieferung eines bestellten Produkts unmöglich sein, wird sich der Unternehmer bemühen, einen Ersatzartikel zur Verfügung zu stellen. Spätestens bei der Lieferung wird klar und verständlich angegeben, dass ein Ersatzartikel geliefert wird. Bei Ersatzartikeln kann das Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen werden. Die Kosten einer etwaigen Rücksendung gehen zu Lasten des Unternehmers.
 7. Das Risiko der Beschädigung und/oder des Verlusts der Produkte liegt beim Unternehmer bis zum Zeitpunkt der Lieferung an den Verbraucher oder einen im Voraus benannten und dem Unternehmer mitgeteilten Vertreter, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

Artikel 12 – Dauertransaktionen: Dauer, Stornierung und Verlängerung

Stornierung

 1. Der Verbraucher kann einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertrag, der sich auf die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Strom) oder Dienstleistungen erstreckt, jederzeit unter Einhaltung der vereinbarten Widerrufsfristen und einer Kündigungsfrist von mehr als einen Monat.
 2. Der Verbraucher kann einen auf bestimmte Zeit geschlossenen Vertrag, der sich auf die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Strom) oder Dienstleistungen erstreckt, jederzeit zum Ende der festen Laufzeit unter Einhaltung der vereinbarten Frist kündigen Kündigungsregeln und eine Kündigungsfrist von maximal einem Monat.
 3. Der Verbraucher kann die in den vorstehenden Absätzen genannten Vereinbarungen abschließen:

o jederzeit kündigen und sind nicht auf eine Kündigung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum beschränkt;

o mindestens auf die gleiche Weise stornieren, wie sie von ihm eingegangen sind;

o immer mit derselben Kündigungsfrist kündigen, die der Unternehmer für sich selbst festgelegt hat.

Verlängerung

 1. Ein befristeter Vertrag, der sich auf die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Strom) oder Dienstleistungen erstreckt, kann nicht stillschweigend auf bestimmte Zeit verlängert oder verlängert werden.
 2. Abweichend vom vorstehenden Absatz kann ein auf einen bestimmten Zeitraum geschlossener Vertrag, der sich auf die regelmäßige Lieferung von Tagesnachrichten und Wochenzeitungen und Zeitschriften erstreckt, stillschweigend um eine feste Laufzeit von höchstens drei Monaten verlängert werden, wenn der Verbraucher diese verlängert hat, kann den Vertrag zum Ende der Verlängerung mit einer Frist von höchstens einem Monat kündigen.
 3. Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Vertrag, der sich auf die regelmäßige Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen erstreckt, kann nur stillschweigend auf unbestimmte Zeit verlängert werden, wenn der Verbraucher jederzeit mit einer Frist von höchstens einer Frist kündigen kann Monat und einer Kündigungsfrist von höchstens drei Monaten, wenn sich der Vertrag auf die regelmäßige, jedoch weniger als einmal monatliche Zustellung von Tages-, Nachrichten- und Wochenzeitungen und Zeitschriften erstreckt.
 4. Ein befristeter Vertrag über die regelmäßige Lieferung von Tages-, Nachrichten- und Wochenzeitungen und Zeitschriften (Probe- oder Einführungsabo) wird nicht stillschweigend fortgeführt und endet automatisch nach Ablauf der Probe- oder Einführungszeit.

Teuer

 1. Wenn ein Vertrag eine Laufzeit von mehr als einem Jahr hat, kann der Verbraucher den Vertrag jederzeit nach einem Jahr mit einer Frist von höchstens einem Monat kündigen, es sei denn, Angemessenheit und Billigkeit widersprechen einer Kündigung vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit . zu verschieben.

Artikel 13 – Zahlung

 1. Sofern nicht anders vereinbart, sind die vom Verbraucher geschuldeten Beträge innerhalb von 7 Werktagen nach Beginn der Bedenkzeit gemäß Artikel 6 Absatz 1 zu zahlen Der Verbraucher hat eine Vertragsbestätigung erhalten.
 2. Der Verbraucher ist verpflichtet, Ungenauigkeiten in den dem Unternehmer mitgeteilten oder angegebenen Zahlungsdaten unverzüglich zu melden.
 3. Bei Zahlungsverzug des Verbrauchers hat der Unternehmer vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen das Recht, die dem Verbraucher vorab bekannt gegebenen angemessenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Artikel 14 – Beschwerdeverfahren

 1. Der Unternehmer verfügt über ein ausreichend bekannt gemachtes Beschwerdeverfahren und bearbeitet die Beschwerde gemäß diesem Beschwerdeverfahren.
 2. Reklamationen über die Durchführung des Vertrages müssen dem Unternehmer innerhalb von 7 Tagen, nachdem der Verbraucher die Mängel entdeckt hat, vollständig und klar beschrieben eingereicht werden.
 3. Reklamationen an den Unternehmer werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs beantwortet. Erfordert eine Reklamation eine absehbar längere Bearbeitungszeit, antwortet der Unternehmer innerhalb von 14 Tagen mit einer Empfangsbestätigung und einem Hinweis, wann der Verbraucher mit einer genaueren Antwort rechnen kann.
 4. Kann die Beschwerde nicht einvernehmlich beigelegt werden, entsteht eine Streitigkeit, die dem Streitbeilegungsverfahren unterliegt.
 5. Bei Reklamationen muss sich ein Verbraucher zunächst an den Unternehmer wenden. Wenn noch keine Lösung gefunden wurde, hat der Verbraucher die Möglichkeit, seine Beschwerde von Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) bearbeiten zu lassen, deren Entscheidung bindend ist und sowohl der Unternehmer als auch der Verbraucher dieser verbindlichen Entscheidung zustimmen. Mit der Einreichung einer Streitigkeit bei diesem Streitbeilegungsausschuss sind Kosten verbunden, die vom Verbraucher an den zuständigen Ausschuss zu zahlen sind. Es besteht auch die Möglichkeit, Beschwerden über die europäische OS-Plattform (http://ec.europa.eu/odr) einzureichen.
 6. Eine Reklamation setzt die Verpflichtungen des Unternehmers nicht aus, es sei denn, der Unternehmer gibt schriftlich etwas anderes an.
 7. Wird eine Reklamation vom Unternehmer als begründet erachtet, wird der Unternehmer die gelieferten Produkte nach seiner Wahl kostenlos ersetzen oder reparieren.

Artikel 15 – Streitigkeiten

 1. Verträge zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher, für die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, unterliegen ausschließlich niederländischem Recht. Auch wenn der Verbraucher im Ausland lebt.
 2. Das Wiener Kaufrecht findet keine Anwendung.

Artikel 16 – Zusätzliche oder abweichende Bestimmungen

Zusätzliche oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen dürfen nicht zum Nachteil des Verbrauchers sein und sind schriftlich festzuhalten oder in einer für den Verbraucher zugänglichen Weise auf einem dauerhaften Datenträger zu speichern.

Ergänzende Bestimmungen

1.1 Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Poppema Landbouwminiaturen können von jedermann angefordert werden, können digital angefordert werden und können kostenlos angefordert werden. Auf Wunsch werden diese auf Wunsch des Kunden kostenlos zugesandt. Diese können auch unter www.Poppema Landbouwminiaturen.nl . eingesehen werden

1.2 Für einen Vertrag gilt immer die zuletzt als solche veröffentlichte Fassung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

1.3 Um sich auf diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen berufen zu können, müssen in jedem Fall auch die in den niederländischen Gesetzen und Vorschriften für einen Verbraucherkauf festgelegten Bedingungen erfüllt sein. Siehe auch die Broschüre „Kauf und Garantien“. Ausgangspunkt bei der Erstellung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind die zwingenden niederländischen Gesetze und Vorschriften für Verbraucherkäufe, einschließlich der europäischen Kauf- und Garantierichtlinie. Falls eine Gesetzesänderung der Verbraucherkaufvorschriften dies zu irgendeinem Zeitpunkt erforderlich macht, werden diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen, ungeachtet eines anderslautenden Textes, von Poppema Landbouwminiaturen stets so ausgelegt und verwendet, dass sie in vollem Umfang mit den die zu diesem Zeitpunkt geltenden Gesetze und Vorschriften zum Verbraucherverkauf.

1.4 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen nichtig, (ganz oder teilweise) anfechtbar oder unverbindlich sein, bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang wirksam. Poppema Landbouwminiaturen und der Kunde werden dann in Absprache eine neue Bestimmung vereinbaren, die dem Zweck und der Absicht der nichtigen, aufgehobenen oder unverbindlichen Bestimmung am nächsten kommt und diese berücksichtigt.

1.5 Zusätzlich zu diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen können – nur wenn ausdrücklich angegeben – für bestimmte Dienstleistungen und/oder Produkte zusätzliche Geschäftsbedingungen wie besondere Aktionsbedingungen gelten, unabhängig davon, ob in einem speziell angegebenen Zeitraum oder nicht. Bei Abweichungen zwischen den Zusatzbedingungen und diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten grundsätzlich die Bestimmungen aus den Zusatzbedingungen vor diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern nicht anders angegeben.

1.6 Verweist der Kunde auf seine Allgemeinen (Einkaufs-) Geschäftsbedingungen, so finden diese keine Anwendung, es sei denn, Poppema Landbouwminiaturen hätte diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

1.7 Poppema Landbouwminiaturen behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu ändern und/oder zu ergänzen.

 1. Definitionen und Anwendbarkeit

2.1 In diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten die folgenden Definitionen:

 1. Poppema Agricultural Miniatures In diesen Geschäftsbedingungen bezeichnet als: Poppema Agricultural Miniatures. Alle Verkaufsstellen von Poppema Landbouwminiaturen in den Niederlanden sind für die Öffentlichkeit zugänglich.

b.Kunde Jede natürliche Person, die nicht in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes handelt, der Poppema Landbouwminiaturen ein Angebot oder ein Angebot unterbreitet, macht ein Angebot, mit dem Poppema Landbouwminiaturen einen Vertrag abschließt oder verhandelt.

c.Vereinbarung Jede Vereinbarung, die zwischen Poppema Landbouwminiaturen und dem Kunden geschlossen wird, sowie jede Änderung oder Ergänzung dazu.

d.Allgemeine Verkaufsbedingungen Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Poppema Landbouwminiaturen.

 1. Rechnung Eine Rechnung bedeutet: – Die Originalrechnung von Poppema Landbouwminiaturen – Poppema Landbouwminiaturen setzt die Rechnung im Einzelfall mit einem Kontoauszug oder Konto eines Kreditkartenunternehmens gleich, aus dem hervorgeht, wo, wann und zu welchem ​​Preis ein bestimmtes Produkt gekauft wurde. Dies geschieht auf Rechnung des Mitarbeiters von Poppema Landbouwminiaturen. Andere gesetzlich zulässige Methoden, um dem Kunden nachzuweisen, wo, wann und zu welchem ​​Preis ein bestimmtes Produkt gekauft wurde, sind ebenfalls zulässig.
 2. Nichtkonformität Ein Produkt ist nicht konform, wenn das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung nicht die Eigenschaften aufweist, die der Kunde nach dem Vertrag erwarten konnte und die für seine normale Verwendung erforderlich sind und deren Vorhandensein er nicht hätte Zweifel. Normaler Verschleiß und äußere Beschädigungen führen niemals zu Abweichungen.
 3. Wirtschaftslebensdauer Mit Wirtschaftslebensdauer ist der wahrscheinliche oder tatsächliche Zeitraum gemeint, nach dem ein Produkt als veraltet gilt. Das Produkt kann nach Ablauf seiner Nutzungsdauer noch verwendbar sein.
 4. Höhere Gewalt Alle äußeren, vorhersehbaren oder unvorhergesehenen Ursachen, auf die Poppema Landbouwminiaturen keinen Einfluss hat, aufgrund derer Poppema Landbouwminiaturen jedoch die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nicht zumutbar ist.

2.2 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Angebote, Kostenvoranschläge und/oder Kostenvoranschläge von Poppema Landbouwminiaturen, für alle Auftragsbestätigungen und Bestellformulare von Kunden, für jeden von Poppema Landbouwminiaturen mit einem Kunden abgeschlossenen Vertrag und für alle anderen Rechtsgeschäfte zwischen Poppema Landbouwminiaturen und der Kunde.

 1. Preise

3.1 Angebote in Prospektmaterial, Angebote und Angebote von Poppema Landbouwminiaturen stellen eine Aufforderung an den Kunden dar, dem Kunden ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages mit Poppema Landbouwminiaturen zu unterbreiten. Poppema Landbouwminiaturen ist daher hieran nicht gebunden, es sei denn, dies wurde von Poppema Landbouwminiaturen eindeutig schriftlich festgehalten. Sollte trotz der Bestimmungen des vorstehenden Satzes ein Angebot, Angebot oder Angebot dennoch als Angebot anzusehen sein, ist dieses Angebot freibleibend und kann von Poppema Landbouwminiaturen jederzeit widerrufen oder geändert werden.

3.2 Angebote gelten nur während des angegebenen Aktionszeitraums und solange der Vorrat reicht.

3.3 Der Verkaufspreis versteht sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich gesetzlich vorgeschriebener Entsorgungsgebühren und zuzüglich etwaiger Versand- und Versandkosten.

3.4 Offensichtliche (Schreib-)Fehler im Preis oder in der Beschreibung eines Produkts können von Poppema Landbouwminiaturen jederzeit korrigiert werden. Hat sich der Kunde jedoch entschieden, auf dieser Grundlage einen Vertrag abzuschließen, kann er diesen Vertrag innerhalb von sieben (7) Tagen nach Bekanntgabe des entsprechenden (Schreib-)Fehlers durch Poppema Landbouwminiaturen kündigen.

 1. Zitate

4.1 Alle namentlich von Poppema Landbouwminiaturen erstellten Angebote sind 7 (sieben) Tage ab dem Datum des Angebots gültig, sofern im Angebot nicht anders angegeben.

4.2 Wird ein angebotenes Produkt oder ein Produktteil aus dem Sortiment von Poppema Landbouwminiaturen entfernt und ist somit nicht mehr verfügbar, behält sich Poppema Landbouwminiaturen das Recht vor, dieses Produkt oder den entsprechenden Teil aus dem Angebot zu entfernen oder eine gleichwertige Alternative anzubieten . Wenn der Kunde mit Poppema Landbouwminiaturen auf der Grundlage des entsprechenden Angebots einen Vertrag abgeschlossen hat und die von Poppema Landbouwminiaturen vorgeschlagene Änderung erheblich ist, hat der Kunde das Recht, den Vertrag aufzulösen.

 1. Reservierung

5.1 Der Kunde kann ein Produkt reservieren. Mit der Reservierung eines Produkts sind keine zusätzlichen Kosten verbunden, jedoch ist für einige Produkte eine Anzahlung erforderlich. Sollte dies der Fall sein, wird dies dem Kunden ausdrücklich mitgeteilt.

5.2 Wenn der Kunde eine Reservierung vornehmen möchte, kann er dies tun, indem er sich telefonisch an den Kundenschalter von Poppema Landbouwminiaturen wendet (siehe www.Poppema Landbouwminiaturen.nl). Poppema Landbouwminiaturen benachrichtigt den Kunden telefonisch, per E-Mail oder SMS, sobald das reservierte Produkt abholbereit ist.

5.3 Poppema Landbouwminiaturen hält das reservierte Produkt für den Kunden 3 Werktage nach der oben genannten Benachrichtigung bereit.

5.4 Poppema Landbouwminiaturen behält sich das Recht vor, eine Reservierung ohne weitere Begründung abzulehnen.

5.5 Poppema Landbouwminiaturen bestimmt die Reihenfolge der Lieferung bei Vorbehalten.

 1. Eigentumsvorbehalt

6.1 Ungeachtet der tatsächlichen Lieferung an den Kunden bleibt Poppema Landbouwminiaturen Eigentümer des verkauften Produkts, solange der Kunde nicht allen seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Poppema Landbouwminiaturen im Hinblick auf einen mit Poppema Landbouwminiaturen geschlossenen Vertrag, einschließlich der von ihm eingegangenen, vollständig nachgekommen ist im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen gegenüber Poppema Landbouwminiaturen könnte für Zinsen und Kosten haftbar gemacht werden.

7 Zahlung

7.1 Der Kunde hat den Kaufpreis vor oder zum Zeitpunkt der Lieferung vollständig zu zahlen, sofern zwischen dem Kunden und Poppema Landbouwminiaturen nichts anderes vereinbart wurde.

7.2 Die Zahlung hat bei Lieferung in bar oder mittels Geschenkgutscheinen oder Gutscheinen von Poppema Landbouwminiaturen zu erfolgen.

7.3 Bei Nichtzahlung oder Zahlungsverzug des Kunden schuldet der Kunde Poppema Landbouwminiaturen Zinsen in Höhe von 1,5% pro Monat, wobei jeder Teil eines Monats ab dem Tag, an dem die Zahlung hätte erfolgen sollen, als ganzer Monat gezählt wird bis zum Tag der vollen Zufriedenheit gemacht. Der Kunde ist in einem solchen Fall auch verpflichtet, die (außer)gerichtlichen Kosten, die Poppema Landbouwminiaturen im Zusammenhang mit der Einziehung ihrer offenen Forderung entstehen, vollständig, mindestens jedoch 200 Euro, zu zahlen.

8 Lieferung

8.1 Der vereinbarte oder angegebene Liefertermin oder Liefertermin stellt keine feste Frist dar und ist stets annähernd, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Informationen, die Poppema Landbouwminiaturen über ihre Internetseite, per E-Mail, telefonisch oder schriftlich über den Liefertermin oder die Lieferfrist zur Verfügung stellt, sind in jedem Fall rein indikativ.

8.2 Poppema Landbouwminiaturen ist zu Teillieferungen berechtigt

8.3 Ist ein Produkt nicht mehr verfügbar, wird der Kunde telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Poppema Landbouwminiaturen ist in einem solchen Fall nicht verpflichtet, dem Kunden ein Ersatzprodukt zu gleichen Bedingungen anzubieten.

8.4 Informationen, Bilder, Ankündigungen, Anzeigen, Preisaussagen, über das Internet, mündlich, telefonisch, per E-Mail oder andere Kommunikationsmittel zu allen Angeboten und den wichtigsten Eigenschaften der Produkte werden (wieder) angezeigt oder erledigt. Poppema Landbouwminiaturen übernimmt keine Garantie dafür, dass alle Angebote und Produkte vollständig mit den bereitgestellten Informationen übereinstimmen. Grundsätzlich können geringfügige Abweichungen keine Entschädigung und/oder (Teil-)Auflösung begründen.

9 Umtausch und Rückgabe

9.1 Der Kunde kann ein bei Poppema Landbouwminiaturen gekauftes Produkt innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Vertragsschluss gegen ein oder mehrere andere Produkte umtauschen oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, sofern die folgenden kumulativen Bedingungen von dem Kunde: a) Der Kunde muss gleichzeitig die Rechnung einreichen; B. Das Produkt muss bei Poppema Landbouwminiaturen gekauft werden; C. Das Produkt und alle Zubehörteile und Teile davon müssen unbenutzt, vollständig und unbeschädigt sein; D. Das Produkt muss wie neu in der unbeschädigten Originalverpackung verpackt sein; e. Jedes Siegel darf nicht gebrochen werden;

9.3 Ebenfalls von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen sind bei Poppema Landbouwminiaturen gekaufte Produkte, die im weitesten Sinne des Wortes durch den Kunden oder Dritte verändert wurden. Im Streitfall hat Poppema Landbouwminiaturen das Recht, vom Lieferanten des Produkts eine Untersuchung durchführen zu lassen, ohne vor dieser Untersuchung zum Umtausch oder zur Rückgabe verpflichtet zu sein.

9.4 Sollte zum Zeitpunkt des Umtausches kein passendes Alternativprodukt verfügbar sein, besteht jederzeit die Möglichkeit, das Produkt gegen einen von Poppema Landbouwminiaturen ausgestellten Gutschein im Wert des Kaufpreises einzutauschen.

9.5 Kann der Kunde die Quittung nicht gemäß Artikel 9.1 unter a einreichen, sind aber die anderen in Artikel 9.1 genannten Bedingungen erfüllt, kann Poppema Landbouwminiaturen ein bei Poppema Landbouwminiaturen gekauftes Produkt aus Gründen der Nachsicht, also ohne Verpflichtung, zurücknehmen, in Umtausch gegen ein oder mehrere andere Produkte oder gegen Vorlage eines Gutscheins (entspricht dem auf der Quittung ausgewiesenen Kaufpreis), sofern zusätzlich die nachfolgenden Bedingungen in jedem Fall erfüllt sind. a) Zum Zeitpunkt der Rückgabe handelt es sich bei dem Produkt um ein Produkt, das zum Sortiment von Poppema Landbouwminiaturen gehört. B. Der Kunde weist einen gültigen Original-Identitätsnachweis vor und ermöglicht Poppema Landbouwminiaturen, eine Fotokopie für die interne Verwaltung von Poppema Landbouwminiaturen anzufertigen.

9.6 Von Poppema Landbouwminiaturen ausgestellte Geschenke oder Gutscheine können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden. Für den Restbetrag nach Einlösung eines von Poppema Landbouwminiaturen ausgestellten Geschenks oder Gutscheins erhält der Kunde ein neues Geschenk oder einen neuen Gutschein. Unterschreitet der Restbetrag jedoch einen Betrag von 5 Euro, wird dieser dem Kunden in bar ausgezahlt.

10 Herstellergarantie und gesetzliche Gewährleistung

10.1 Produkte, die der Kunde bei Poppema Landbouwminiaturen gekauft hat, können durch eine Herstellergarantie abgedeckt werden. Informationen dazu findet der Kunde in oder auf der Verpackung des betreffenden Produkts oder auf der Website von Poppema Landbouwminiaturen (www.Poppema Landbouwminiaturen.nl).

10.2 Poppema Landbouwminiaturen übernimmt keine eigene (zusätzliche) Garantie für die von ihr gelieferten Produkte, sondern wird – auch im Falle einer Werksgarantie im Sinne von Artikel 10.1 – die ihr als Verkäufer obliegenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen von Konformität der verkauften Produkte gemäß den Artikeln 7:17 und 7:18 Absatz 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber dem Kunden vollständig. Im Falle einer Nichtkonformität garantiert Poppema Landbouwminiaturen, dass das betreffende Produkt innerhalb einer angemessenen Frist repariert oder ersetzt wird, gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Artikel 7:21 und 7:22 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches und vorausgesetzt, dass der Kunde hat seiner Reklamationspflicht gemäß Artikel 7:23 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches nachgekommen.Wenn eine Reparatur oder ein Ersatz im Falle einer Nichtkonformität unmöglich oder für Poppema Landbouwminiaturen nicht zumutbar ist, oder wenn Poppema Landbouwminiaturen dies nicht tut innerhalb einer angemessenen Frist einhalten und/oder ohne schwerwiegende Unannehmlichkeiten für den Kunden eine Reparatur oder einen Ersatz veranlassen kann, so hat der Kunde die

zur teilweisen oder teilweisen Auflösung des Vertrags unter Beachtung der Bestimmungen von Artikel 7: 22 Absatz 1 Buchstabe a des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs in Bezug auf dieses Kündigungsrecht. Wenn die Reparaturfrist an die Grenzen des Zumutbaren zu gehen droht, wird Poppema Landbouwminiaturen auf Verlangen des Kunden nach Möglichkeit ein Leihexemplar zur Verfügung stellen.

10.3 Der Kunde kann von Poppema Landbouwminiaturen nur dann eine gesetzliche Garantie in Anspruch nehmen, wenn das Produkt bei Poppema Landbouwminiaturen gekauft wurde.

10.4 Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beginnt mit der Auslieferung der Ware, wobei die Rechnung als Gewährleistungsnachweis dient.

10.5 Für den Fall, dass ein Mangel/Fehler eines Produktes auf unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, äußere Katastrophen im weitesten Sinne, Demontage oder Deinstallation, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Kunden zurückzuführen ist, dass der Kunde die Garantie gegenüber Poppema Landbouwminiaturen geltend machen kann.

10.7 Wenn sich bei der Untersuchung durch Poppema Landbouwminiaturen oder durch den Hersteller herausstellt, dass ein Dritter versucht hat, das Produkt zu reparieren, kann sich der Kunde gegenüber Poppema Landbouwminiaturen nicht auf eine (gesetzliche) Garantie berufen, es sei denn, ein Fall im Sinne von Artikel 6: 21 Abs. 6 BW eintritt oder Poppema Landbouwminiaturen dies nicht vorher schriftlich genehmigt hat.

10.8 Wenn die Typen- oder Seriennummer des Produkts entfernt, geändert oder unleserlich ist, erlischt auch jeglicher Anspruch des Kunden auf die (gesetzliche) Gewährleistung von Poppema Landbouwminiaturen.

10.9 Wenn sich der Kunde auf die Gewährung einer (gesetzlichen) Garantie beruft, hat er Poppema Landbouwminiaturen alle erforderlichen Mitwirkungshandlungen zu leisten, indem er unter anderem Poppema Landbouwminiaturen Gelegenheit gibt, die Umstände zu untersuchen, unter denen oder in denen das Produkt verwendet wurde und wie die Produkte installiert werden.

11 Reparaturen, für die eine Herstellergarantie gilt und bei denen der Kunde selbst die Herstellergarantie in Anspruch nehmen möchte

11.1 Bei einem Defekt, für den eine Herstellergarantie gilt, kann der Kunde: a Bei Produkten mit Abhol- und Lieferservice (Pickup & Return) auf Wunsch direkt den jeweiligen Hersteller kontaktieren. Die Telefonnummer ist auf der Rechnung oder auf der Website angegeben: www.Poppema Landbouwminiaturen.nl.

11.2 Die Bestimmungen in Absatz 1 dieses Artikels 11 berühren ausdrücklich nicht das Recht des Kunden, Poppema Landbouwminiaturen gegenüber Poppema Landbouwminiaturen auf die Einhaltung der zwingenden gesetzlichen Verpflichtungen, die Poppema Landbouwminiaturen als Verkäufer obliegen, im Falle der Lieferung mangelhafter Produkte in die Bedeutung des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Reparaturen an nicht konformen Produkten und andere Reparaturen

11.3 Wenn sich ein Mangel mehr als sechs (6) Monate nach Lieferung zeigt und der Kunde nachweist (i) dass das gekaufte Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung nicht konform war und (ii) auch seit der Lieferung normal verwendet wurde und (iii) auch die diesbezüglich erforderlichen Angaben gemacht hat, erfolgt die Reparatur oder der Austausch bis zum Ablauf von zwei Jahren ab Lieferdatum des betreffenden Produkts kostenlos. Im Falle eines Ersatzes ist Poppema Landbouwminiaturen berechtigt, dem Kunden ein technisch gleichwertiges Produkt zu liefern, um das fehlerhafte Produkt zu ersetzen.

11.4 Zeigt sich ein Mangel mehr als zwei Jahre nach dem Lieferdatum des betreffenden Produkts und der Kunde weist nach, dass zum Zeitpunkt der Lieferung ein mangelhaftes Produkt vorliegt, das seitdem von ihm normal verwendet wurde und auch Angaben gemacht hat diesbezüglich kann Poppema Landbouwminiaturen vom Kunden einen angemessenen Beitrag zu den Reparatur- oder Ersatzkosten verlangen, wenn die Reparatur oder der Ersatz zu einer erheblichen Verlängerung der wirtschaftlichen Lebensdauer des betreffenden Produkts führt.

11.5 In allen Fällen, in denen keine Nichtkonformität oder Reparatur im Rahmen der Herstellergarantie gemäß Artikel 11.1 vorliegt, wird Poppema Landbouwminiaturen dem Kunden die Reparaturkosten in Rechnung stellen. In allen Fällen, in denen keine Nichtkonformität oder Reparatur im Rahmen der Herstellergarantie vorliegt und nur wenn der Kunde angibt, dass er das defekte Produkt nicht von Poppema Landbouwminiaturen reparieren lassen möchte, wird Poppema Landbouwminiaturen dem Kunden Recherchekosten in Rechnung stellen.

11.6 Beabsichtigt Poppema Landbouwminiaturen, Forschungs- und/oder Reparaturkosten gemäß Artikel 11.5 weiterzugeben, wird der Kunde vorab über die Höhe dieser Forschungs- und Reparaturkosten informiert. Mit der Reparatur wird erst begonnen, nachdem der Kunde dem vorgelegten Angebot zugestimmt hat. Ist der Kunde mit den voraussichtlichen Reparaturkosten nicht einverstanden, wird das Produkt erst nach Zahlung der Untersuchungskosten an den Kunden zurückgesandt.

Garantie auf durchgeführte Reparaturen

11.7 Poppema Landbouwminiaturen gewährt auf alle entgeltlichen Reparaturen gemäß Artikel 11.6 eine dreimonatige Garantie, sofern auf dem Reparaturbeleg nichts anderes angegeben ist. Diese Garantie gilt nur für die korrekte Reparatur durch Poppema Landbouwminiaturen (einschließlich aller ersetzten Teile). Diese Garantie erstreckt sich daher ausdrücklich nicht auf spätere Mängel an oder an reparierten Produkten, die auf falschen, unsachgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch, Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder äußeres Verschulden zurückzuführen sind.

Lieferung reparierter Produkte 11.9 Reparierte Produkte können nur an den Kunden geliefert werden.

11.10 Reparierte Produkte können nur gegen Vorlage der Originalquittung und des Abholscheins von Poppema Landbouwminiaturen an den Kunden übergeben werden.

11.11 Poppema Landbouwminiaturen ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob die Person, die das Produkt gegen Vorlage der Originalquittung und des Abholscheins von Poppema Landbouwminiaturen abholt, auch der rechtmäßige Eigentümer des Produkts ist.

12 Datenschutz

12.1 Poppema Landbouwminiaturen erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten von Kunden ausschließlich zum Zweck (i) der Verwaltung und Durchführung von mit Kunden geschlossenen Verträgen, (ii) der Recherche nach von Kunden angebotenen mangelhaften Produkten und (iii) der Reparatur von von Kunden angebotenen mangelhaften Produkten, (iv) für den Kundenstamm von Poppema Landbouwminiaturen, all dies in Übereinstimmung mit dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten. Wenn einer beigetreten ist. Die Daten der Kunden werden von Poppema Landbouwminiaturen nicht an Dritte weitergegeben.

13 Haftung

13.1 Die Informationen auf der Poppema Landbouwminiaturen-Website dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als Beratung gedacht. Wenn Poppema Landbouwminiaturen auf seiner Website Links zu anderen Websites enthält, die für den Kunden von Interesse sein könnten, haftet Poppema Landbouwminiaturen nicht für Schäden, die dem Kunden durch den Besuch dieser Website entstehen, wie z Schäden, die durch einen Virus oder die Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit der auf dieser Website verfügbaren Informationen verursacht wurden.

13.2 Die Haftung von Poppema Landbouwminiaturen gegenüber dem Kunden wird in allen Fällen auf der Grundlage von Artikel 7:24 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs oder, falls Artikel nicht anwendbar ist, des anwendbaren zwingenden Rechts beurteilt.

14 Höhere Gewalt

14.1 Im Falle höherer Gewalt von Poppema Landbouwminiaturen hat der Kunde nur dann Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Poppema Landbouwminiaturen, wenn Poppema Landbouwminiaturen im Zusammenhang mit ihrem Mangel einen Vorteil genießt, den Poppema Landbouwminiaturen nicht ordnungsgemäß hätte erfüllen müssen. In diesem Fall hat der Kunde Anspruch auf Ersatz seines Schadens bis zur Höhe des von Poppema Landbouwminiaturen genossenen Vorteils.

15 Streitbeilegung und anwendbares Recht

15.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen, alle Verträge, Angebote, Kostenvoranschläge und Kostenvoranschläge und alle sonstigen Rechtsbeziehungen zwischen Poppema Landbouwminiaturen und dem Kunden unterliegen ausschließlich niederländischem Recht. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechtsübereinkommens wird ausdrücklich ausgeschlossen

 

Exigences

Lisez nos conditions :

 

Conditions Générales de Vente Poppema Miniatures Agricoles

Table des matières : A

Article 1 – Définitions

Article 2 – Identité de l’entrepreneur

Article 3 – Applicabilité

Article 4 – L’offre

Article 5 – L’accord

Article 6 – Droit de rétractation

Article 7 – Frais en cas de rétractation

Article 8 – Exclusion du droit de rétractation

Article 9 – Le prix

Article 10 – Conformité et garantie

Article 11 – Livraison et exécution

Article 12 – Durée des transactions : durée, annulation et prolongation

Article 13 – Paiement

Article 14 – Procédure de réclamation

Article 15 – Litiges

Article 16 – Dispositions complémentaires ou différentes

Article 1 – Définitions

Dans ces termes et conditions, les définitions suivantes s’appliquent :

 1. Délai de rétractation : le délai pendant lequel le consommateur peut faire usage de son droit de rétractation ;
 2. Consommateur : la personne physique qui n’agit pas dans l’exercice d’une profession ou d’une entreprise et qui conclut un contrat à distance avec l’entrepreneur ;
 3. Jour : jour calendaire ;
 4. Transaction à durée : un contrat à distance portant sur une série de produits et/ou de services dont l’obligation de livraison et/ou d’achat est étalée dans le temps ;
 5. Support de données durable : tout moyen permettant au consommateur ou à l’entrepreneur de stocker des informations qui lui sont personnellement adressées de manière à permettre une consultation future et une reproduction inchangée des informations stockées.
 6. Droit de rétractation : la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat à distance dans le délai de réflexion ;
 7. Modèle de formulaire : le modèle de formulaire de rétractation que l’entrepreneur met à disposition et qu’un consommateur peut remplir lorsqu’il souhaite faire usage de son droit de rétractation.
 8. Entrepreneur : la personne physique ou morale qui propose à distance des produits et/ou services aux consommateurs ;
 9. Contrat à distance : un contrat dans lequel, dans le cadre d’un système organisé par l’entrepreneur pour la vente à distance de produits et/ou de services, jusqu’à et y compris la conclusion du contrat, il est fait usage exclusif d’une ou plusieurs techniques pour communication à distance;
 10. Technologie de communication à distance : moyens qui peuvent être utilisés pour conclure un accord, sans que le consommateur et l’entrepreneur se rencontrent simultanément dans la même pièce.
 11. Conditions Générales : les présentes Conditions Générales de l’entrepreneur.

Article 2 – Identité de l’entrepreneur

Poppema Landbouwminiaturen

Hopweg 48

8313 RK RUTTEN

0620924171

Chambre de Commerce : 70481989

Numéro de compte bancaire : NL11 RABO 0105360384

Article 3 – Applicabilité

 1. Les présentes conditions générales s’appliquent à chaque offre de l’entrepreneur et à tous les contrats et commandes à distance conclus entre l’entrepreneur et le consommateur.
 2. Avant la conclusion du contrat à distance, le texte des présentes conditions générales est mis à la disposition du consommateur. Si cela n’est pas raisonnablement possible, avant la conclusion du contrat à distance, il sera indiqué que les conditions générales peuvent être consultées chez l’entrepreneur et elles seront envoyées gratuitement dans les plus brefs délais à la demande du consommateur.
 3. Si le contrat à distance est conclu par voie électronique, nonobstant le paragraphe précédent et avant la conclusion du contrat à distance, le texte des présentes conditions générales peut être mis à la disposition du consommateur par voie électronique de manière à ce qu’il puisse être stocké dans d’une manière simple sur un support de données durable. Si cela n’est pas raisonnablement possible, avant la conclusion du contrat à distance, il sera indiqué où les conditions générales pourront être consultées par voie électronique et qu’elles seront envoyées gratuitement à la demande du consommateur par voie électronique ou autre.
 4. Dans le cas où des conditions spécifiques de produit ou de service s’appliquent également en plus des présentes conditions générales, les deuxième et troisième alinéas s’appliquent mutatis mutandis et le consommateur peut toujours invoquer la disposition applicable en cas de conditions générales contradictoires. le plus favorable.
 5. Si à tout moment une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont totalement ou partiellement nulles ou détruites, le reste de l’accord et des présentes conditions générales resteront en vigueur et la disposition concernée sera remplacée par une disposition mutuelle. consultation sans délai, s’est rapproché le plus possible de la teneur de l’original.
 6. Les situations qui ne sont pas régies par les présentes conditions générales doivent être appréciées « dans l’esprit » des présentes conditions générales.
 7. Les incertitudes concernant l’interprétation ou le contenu d’une ou plusieurs dispositions de nos conditions générales doivent être expliquées « dans l’esprit » de ces conditions générales.

Article 4 – L’offre

 1. Si une offre a une durée de validité limitée ou est soumise à des conditions, cela sera explicitement indiqué dans l’offre.
 2. L’offre est sans engagement. L’entrepreneur a le droit de modifier et d’adapter l’offre.
 3. L’offre contient une description complète et précise des produits et/ou services proposés. La description est suffisamment détaillée pour permettre une bonne évaluation de l’offre par le consommateur. Si l’entrepreneur utilise des images, celles-ci sont une représentation fidèle des produits et/ou services proposés. Les erreurs évidentes ou les erreurs dans l’offre ne lient pas l’entrepreneur.
 4. Toutes les images, spécifications et données de l’offre sont indicatives et ne peuvent donner lieu à une indemnisation ou à la résiliation du contrat.
 5. Les images accompagnant les produits sont une représentation fidèle des produits proposés. L’entrepreneur ne peut garantir que les couleurs affichées correspondent exactement aux couleurs réelles des produits.
 6. Chaque offre contient des informations telles qu’il est clair pour le consommateur quels droits et obligations sont attachés à l’acceptation de l’offre. Cela concerne notamment :

o le prix TTC ;

o tous les frais d’expédition ;

o la manière dont l’accord sera conclu et quelles actions sont nécessaires à cet effet ;

o si le droit de rétractation s’applique ou non ;

o le mode de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ;

o le délai d’acceptation de l’offre, ou le délai dans lequel l’entrepreneur garantit le prix ;

o le montant du tarif de communication à distance si les coûts d’utilisation de la technologie de communication à distance sont calculés sur une base autre que le tarif de base régulier pour le moyen de communication utilisé ;

o si le contrat sera archivé après sa conclusion, et si oui, comment il pourra être consulté par le consommateur ;

o la manière dont le consommateur, avant de conclure le contrat, peut vérifier et, s’il le souhaite, restaurer les données qu’il a fournies dans le cadre du contrat ;

o toutes autres langues dans lesquelles, outre le néerlandais, le contrat peut être conclu ;

o les codes de conduite auxquels l’entrepreneur est soumis et la manière dont le consommateur peut consulter ces codes de conduite par voie électronique ; et

o la durée minimale du contrat à distance en cas de transaction à long terme.

Article 5 – L’accord

 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le contrat est conclu au moment de l’acceptation par le consommateur de l’offre et du respect des conditions associées.
 2. Si le consommateur a accepté l’offre par voie électronique, l’entrepreneur confirmera immédiatement la réception de l’acceptation de l’offre par voie électronique. Tant que la réception de cette acceptation n’a pas été confirmée par l’entrepreneur, le consommateur peut résilier le contrat.
 3. Si le contrat est conclu par voie électronique, l’entrepreneur prendra les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser le transfert électronique des données et garantir un environnement Web sûr. Si le consommateur peut payer par voie électronique, l’entrepreneur prendra les mesures de sécurité appropriées.
 4. L’entrepreneur peut s’informer – dans le cadre juridique – si le consommateur peut remplir ses obligations de paiement, ainsi que tous les faits et facteurs importants pour une conclusion responsable du contrat à distance. Si, sur la base de cette enquête, l’entrepreneur a de bonnes raisons de ne pas conclure le contrat, il est en droit de refuser une commande ou une demande motivée ou d’attacher des conditions particulières à l’exécution.
 5. L’entrepreneur enverra les informations suivantes au consommateur avec le produit ou le service, par écrit ou de manière à ce qu’il puisse être stocké par le consommateur de manière accessible sur un support de données durable :
 6. a) l’adresse de visite de l’établissement de l’entrepreneur où le consommateur peut se rendre avec des réclamations ;
 7. les conditions dans lesquelles et la manière dont le consommateur peut faire usage du droit de rétractation, ou une déclaration claire concernant l’exclusion du droit de rétractation ;
 8. les informations sur les garanties et le service après-vente existant ;

ré. les informations incluses à l’article 4, paragraphe 3, des présentes conditions générales, à moins que l’entrepreneur n’ait déjà fourni ces informations au consommateur avant l’exécution du contrat ;

 1. les conditions de résiliation du contrat si celui-ci a une durée supérieure à un an ou est à durée indéterminée.
 2. Dans le cas d’une transaction à long terme, la disposition du paragraphe précédent ne s’applique qu’à la première livraison.
 3. Tout accord est conclu sous les conditions suspensives d’une disponibilité suffisante des produits concernés.

Article 6 – Droit de rétractation

Lors de la livraison des produits :

 1. Lors de l’achat de produits, le consommateur a la possibilité de résilier le contrat sans indication de motifs pendant 14 jours. Ce délai de réflexion court le lendemain de la réception du produit par le consommateur ou un mandataire préalablement désigné par le consommateur et porté à la connaissance de l’entrepreneur.
 2. Pendant le délai de réflexion, le consommateur manipulera le produit et l’emballage avec soin. Il ne déballera ou n’utilisera le produit que dans la mesure nécessaire pour évaluer s’il souhaite conserver le produit. S’il fait usage de son droit de rétractation, il retournera le produit avec tous les accessoires fournis et – si raisonnablement possible – dans l’état et l’emballage d’origine à l’entrepreneur, conformément aux instructions raisonnables et claires fournies par l’entrepreneur.
 3. Si le consommateur souhaite faire usage de son droit de rétractation, il est tenu de le faire savoir à l’entrepreneur dans les 14 jours suivant la réception du produit. Le consommateur doit le faire savoir au moyen du formulaire type. Après que le consommateur a indiqué qu’il souhaitait faire usage de son droit de rétractation, le client doit retourner le produit dans un délai de 14 jours. Le consommateur doit prouver que les marchandises livrées ont été retournées à temps, par exemple au moyen d’une preuve d’expédition.
 4. Si le client n’a pas fait savoir après l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3 qu’il souhaite faire usage de son droit de rétractation resp. n’a pas retourné le produit à l’entrepreneur, l’achat est un fait.

Lors de la prestation de services :

 1. Lors de la prestation de services, le consommateur a la possibilité de résilier le contrat sans indication de motif pendant au moins 14 jours, à compter du jour de la conclusion du contrat.
 2. Pour faire usage de son droit de rétractation, le consommateur se référera aux instructions raisonnables et claires fournies par l’entrepreneur avec l’offre et/ou au plus tard lors de la livraison.

Article 7 – Frais en cas de rétractation

 1. Si le consommateur fait usage de son droit de rétractation, les frais de retour seront au maximum à sa charge.
 2. Si le consommateur a payé un montant, l’entrepreneur remboursera ce montant dans les plus brefs délais, mais au plus tard 14 jours après la rétractation. Ceci est soumis à la condition que le produit ait déjà été retourné par le détaillant en ligne ou qu’une preuve concluante du retour complet puisse être soumise.

Article 8 – Exclusion du droit de rétractation

 1. L’entrepreneur peut exclure le droit de rétractation du consommateur pour les produits décrits aux paragraphes 2 et 3. L’exclusion du droit de rétractation ne s’applique que si l’entrepreneur l’a clairement indiqué dans l’offre, au moins à temps pour la conclusion du contrat. une entente.
 2. L’exclusion du droit de rétractation n’est possible que pour les produits :
 3. qui ont été établis par l’entrepreneur conformément aux spécifications du consommateur ;
 4. qui sont clairement de nature personnelle ;
 5. qui, de par leur nature, ne peuvent être retournés ;

ré. qui peut se gâter ou vieillir rapidement;

 1. dont le prix est soumis aux fluctuations du marché financier sur lesquelles l’entrepreneur n’a aucune influence ;
 2. pour les journaux et magazines en vrac ;
 3. pour les enregistrements audio et vidéo et les logiciels informatiques dont le consommateur a rompu le sceau.
 4. pour les produits d’hygiène dont le consommateur a brisé le sceau.
 5. L’exclusion du droit de rétractation n’est possible que pour les prestations :
 6. a) concernant l’hébergement, le transport, la restauration ou les activités de loisirs à effectuer à une date déterminée ou pendant une période déterminée ;
 7. dont la livraison a commencé avec le consentement exprès du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation ;
 8. concernant les paris et les loteries.

Article 9 – Le prix

 1. Pendant la période de validité indiquée dans l’offre, les prix des produits et/ou services offerts ne seront pas augmentés, sauf en cas de modification de prix résultant de modifications des taux de TVA.
 2. Contrairement au paragraphe précédent, l’entrepreneur peut proposer des prix variables pour des produits ou des services dont les prix sont soumis aux fluctuations du marché financier et sur lesquels l’entrepreneur n’a aucune influence. Cette dépendance aux fluctuations et le fait que les prix indiqués sont des prix cibles sont indiqués dans l’offre.
 3. Les augmentations de prix dans les 3 mois suivant la conclusion du contrat ne sont autorisées que si elles résultent de dispositions ou de dispositions légales.
 4. Les augmentations de prix à partir de 3 mois après la conclusion du contrat ne sont autorisées que si l’entrepreneur l’a stipulé et :
 5. ils sont le résultat de réglementations ou de dispositions légales ; ou alors
 6. le consommateur a le pouvoir de résilier le contrat à compter du jour où l’augmentation de prix prend effet.
 7. Les prix indiqués dans l’offre de produits ou de services incluent la TVA.
 8. Tous les prix sont sujets à des erreurs d’impression et typographiques. Aucune responsabilité n’est acceptée pour les conséquences des erreurs d’impression et de frappe. En cas d’erreurs d’impression et de composition, l’entrepreneur n’est pas tenu de livrer le produit selon le prix incorrect.

Article 10 – Conformité et Garantie

 1. L’entrepreneur garantit que les produits et/ou services sont conformes au contrat, aux spécifications énoncées dans l’offre, aux exigences raisonnables de fiabilité et/ou de convivialité et aux dispositions légales en vigueur à la date de la conclusion du contrat. /ou les réglementations gouvernementales. En cas d’accord, l’entrepreneur garantit également que le produit est adapté à un usage autre que normal.
 2. Une garantie fournie par l’entrepreneur, le fabricant ou l’importateur n’affecte pas les droits et réclamations légaux que le consommateur peut faire valoir contre l’entrepreneur sur la base du contrat.
 3. Tout défaut ou produit mal livré doit être signalé à l’entrepreneur par écrit dans les 4 semaines suivant la livraison. Les produits doivent être retournés dans leur emballage d’origine et à l’état neuf.
 4. La période de garantie de l’entrepreneur correspond à la période de garantie du fabricant. Cependant, l’entrepreneur n’est jamais responsable de l’adéquation finale des produits à chaque application individuelle par le consommateur, ni des conseils concernant l’utilisation ou l’application des produits.
 5. La garantie ne s’applique pas si :

o Le consommateur a réparé et/ou modifié lui-même les produits livrés ou les a fait réparer et/ou traiter par des tiers ;

o Les produits livrés ont été exposés à des conditions anormales ou ont été manipulés avec négligence ou sont contraires aux instructions de l’entrepreneur et/ou ont été traités sur l’emballage ;

o La défectuosité est en tout ou en partie le résultat de règlements que le gouvernement a fait ou fera en ce qui concerne la nature ou la qualité des matériaux utilisés.

Article 11 – Livraison et exécution

 1. L’entrepreneur apportera le plus grand soin lors de la réception et de l’exécution des commandes de produits et lors de l’évaluation des demandes de prestation de services.
 2. Le lieu de livraison est l’adresse que le consommateur a fait connaître à la société.
 3. Dans le respect de ce qui est indiqué au paragraphe 4 du présent article, la société exécutera les commandes acceptées rapidement mais au plus tard dans les 30 jours, à moins que le consommateur n’ait accepté un délai de livraison plus long. Si la livraison est retardée, ou si une commande ne peut être exécutée ou que partiellement, le consommateur en sera informé au plus tard 30 jours après avoir passé sa commande. Dans ce cas, le consommateur a le droit de résilier le contrat sans frais. Le consommateur n’a droit à aucune indemnisation.
 4. Tous les délais de livraison sont indicatifs. Le consommateur ne peut tirer aucun droit des conditions énoncées. Le dépassement d’un délai ne donne pas droit à une indemnisation pour le consommateur.
 5. En cas de dissolution conformément au paragraphe 3 du présent article, l’entrepreneur remboursera le montant payé par le consommateur dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 14 jours suivant la dissolution.
 6. Si la livraison d’un produit commandé s’avère impossible, l’entrepreneur s’efforcera de mettre à disposition un article de remplacement. Au plus tard lors de la livraison, il sera indiqué de manière claire et compréhensible qu’un article de remplacement est en cours de livraison. Pour les articles de remplacement, le droit de rétractation ne peut être exclu. Les frais de tout envoi de retour sont à la charge de l’entrepreneur.
 7. Le risque de dommages et/ou de perte des produits incombe à l’entrepreneur jusqu’au moment de la livraison au consommateur ou à un représentant désigné à l’avance et porté à la connaissance de l’entrepreneur, sauf convention contraire expresse.

Article 12 – Durée des transactions : durée, annulation et prolongation

annulation

 1. Le consommateur peut résilier un contrat conclu pour une durée indéterminée et qui s’étend à la livraison régulière de produits (y compris l’électricité) ou de services, à tout moment dans le respect des règles de résiliation convenues et d’un préavis de non plus d’un mois.
 2. Le consommateur peut résilier un contrat conclu pour une durée déterminée et qui s’étend à la livraison régulière de produits (y compris l’électricité) ou de services, à tout moment vers la fin de la durée déterminée, dans le respect des conditions convenues. les règles d’annulation et un délai de préavis d’un mois maximum.
 3. Le consommateur peut conclure les accords visés aux paragraphes précédents :

o annuler à tout moment et ne sont pas limités à l’annulation à un moment ou une période spécifique ;

o au moins résilier de la même manière qu’elles ont été conclues par lui ;

o toujours résilier avec le même délai de préavis que l’entrepreneur a stipulé pour lui-même.

Extension

 1. Un accord conclu pour une durée déterminée et qui s’étend à la livraison régulière de produits (y compris l’électricité) ou de services ne peut être tacitement prolongé ou renouvelé pour une durée déterminée.
 2. Contrairement au paragraphe précédent, un accord conclu pour une durée déterminée et qui s’étend à la livraison régulière de journaux et magazines quotidiens et hebdomadaires peut être tacitement prorogé pour une durée déterminée de trois mois au maximum, si le consommateur a prolongé cela peut résilier le contrat vers la fin de la prolongation avec un préavis d’un mois au maximum.
 3. Un accord conclu pour une durée déterminée et qui s’étend à la livraison régulière de produits ou de services ne peut être prolongé tacitement pour une durée indéterminée que si le consommateur peut résilier à tout moment avec un préavis d’au plus un mois et un préavis d’un maximum de trois mois si l’entente s’étend à la livraison régulière, mais moins d’une fois par mois, de quotidiens, d’informations et de journaux et magazines hebdomadaires.
 4. Un accord à durée limitée pour la livraison régulière de journaux et magazines quotidiens, d’actualités et hebdomadaires (abonnement d’essai ou d’introduction) n’est pas tacitement reconduit et prend fin automatiquement après la période d’essai ou d’introduction.

 

Cher

 1. Si un contrat a une durée de plus d’un an, le consommateur peut résilier le contrat à tout moment après un an avec un préavis d’un mois au maximum, à moins que le caractère raisonnable et équitable ne s’oppose à la résiliation avant la fin de la durée convenue. .à reporter.

Article 13 – Paiement

 1. Sauf convention contraire, les sommes dues par le consommateur doivent être payées dans les 7 jours ouvrables suivant le début du délai de réflexion visé à l’article 6 paragraphe 1. En cas d’accord de prestation de service, ce délai après le consommateur a reçu la confirmation de l’accord.
 2. Le consommateur a l’obligation de signaler immédiatement les inexactitudes dans les détails de paiement fournis ou déclarés à l’entrepreneur.
 3. En cas de non-paiement par le consommateur, l’entrepreneur a le droit, sous réserve des restrictions légales, de facturer les frais raisonnables communiqués au consommateur à l’avance.

Article 14 – Procédure de réclamation

 1. L’entrepreneur dispose d’une procédure de réclamation suffisamment médiatisée et traite la réclamation conformément à cette procédure de réclamation.
 2. Les réclamations concernant la mise en œuvre de l’accord doivent être soumises de manière complète et claire à l’entrepreneur dans les 7 jours suivant la découverte des défauts par le consommateur.
 3. Les réclamations soumises à l’entrepreneur recevront une réponse dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception. Si une réclamation nécessite un délai de traitement prévisible plus long, l’entrepreneur répondra dans un délai de 14 jours avec un accusé de réception et une indication du moment où le consommateur peut s’attendre à une réponse plus détaillée.
 4. Si la réclamation ne peut être résolue d’un commun accord, un différend surviendra et sera soumis à la procédure de règlement des différends.
 5. En cas de réclamation, le consommateur doit d’abord s’adresser à l’entrepreneur. Si une solution n’est pas encore trouvée, le consommateur a la possibilité de faire traiter sa réclamation par Stichting Geschilonline (www.geschilonline.com), dont la décision est contraignante et l’entrepreneur et le consommateur acceptent cette décision contraignante. Il y a des coûts associés à la soumission d’un litige à cette commission des litiges, qui doivent être payés par le consommateur à la commission compétente. Il est également possible d’enregistrer des réclamations via la plateforme européenne ODR (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Une réclamation ne suspend pas les obligations de l’entrepreneur, sauf indication contraire écrite de l’entrepreneur.
 7. Si une réclamation est jugée fondée par l’entrepreneur, l’entrepreneur remplacera ou réparera gratuitement, à sa discrétion, les produits livrés.

Article 15 – Litiges

 1. Les accords entre l’entrepreneur et le consommateur auxquels s’appliquent les présentes conditions générales sont exclusivement régis par le droit néerlandais. Même si le consommateur vit à l’étranger.
 2. La Convention de Vienne sur les ventes ne s’applique pas.

Article 16 – Dispositions complémentaires ou différentes

Les dispositions supplémentaires ou dérogeant aux présentes conditions générales ne doivent pas être préjudiciables au consommateur et doivent être consignées par écrit ou de manière à pouvoir être stockées par le consommateur de manière accessible sur un support de données durable.

Dispositions supplémentaires

1.1 Les conditions générales de vente de Poppema Landbouwminiaturen peuvent être demandées par toute personne, peuvent être demandées numériquement et peuvent être demandées gratuitement. Si vous le souhaitez, ceux-ci seront envoyés gratuitement à la demande du client. Ceux-ci peuvent également être consultés sur www.Poppema Landbouwminiaturen.nl

1.2 La version des conditions générales de vente telles que publiées en dernier lieu s’applique toujours à un Contrat.

1.3 Afin de pouvoir invoquer les présentes conditions générales de vente, les conditions fixées pour un achat par un consommateur dans la législation et la réglementation néerlandaises doivent également être respectées. Voir aussi la brochure ‘Achat et Garanties’. Le point de départ de l’élaboration de ces conditions générales de vente est la législation et les réglementations néerlandaises obligatoires pour les achats des consommateurs, y compris la directive européenne sur les achats et la garantie. Si une modification législative des règles d’achat des consommateurs le nécessite à tout moment, les présentes conditions générales de vente, nonobstant tout texte contraire, seront toujours interprétées et utilisées par Poppema Landbouwminiaturen de telle sorte qu’elles soient pleinement conformes aux les lois et règlements applicables à ce moment-là sur les ventes aux consommateurs.

1.4 Si une disposition des présentes conditions générales de vente est nulle, (en tout ou en partie) annulable ou devient non contraignante, les dispositions restantes resteront pleinement en vigueur. Poppema Landbouwminiaturen et le Client se concerteront alors pour convenir d’une nouvelle disposition, aussi proche que possible et tenant compte de l’objet et de l’intention de la disposition nulle, annulée ou non contraignante.

1.5 En plus des présentes conditions générales de vente – uniquement si cela est explicitement mentionné – des conditions supplémentaires telles que des conditions promotionnelles spéciales peuvent s’appliquer à certains services et/ou produits, que ce soit ou non dans une période spécifiquement indiquée. S’il existe des différences entre les conditions supplémentaires et les présentes conditions générales de vente, alors, en principe, les dispositions des conditions supplémentaires s’appliqueront au-dessus des présentes conditions générales, sauf indication contraire.

1.6 Si le client se réfère à ses conditions générales (d’achat), ces conditions ne s’appliquent pas, à moins que Poppema Landbouwminiaturen n’y ait expressément consenti par écrit.

1.7 Poppema Landbouwminiaturen se réserve le droit de modifier et/ou de compléter les présentes conditions générales de vente.

 1. Définitions et applicabilité

2.1 Dans les présentes conditions générales de vente, les définitions suivantes s’appliquent :

 1. Miniatures agricoles Poppema Dans les présentes conditions générales, dénommées : Miniatures agricoles Poppema. Tous les points de vente Poppema Landbouwminiaturen aux Pays-Bas accessibles au public.

b.Client Toute personne physique, n’agissant pas dans l’exercice d’une profession ou d’une entreprise, à qui Poppema Landbouwminiaturen fait une offre ou un devis, fait un devis, avec qui Poppema Landbouwminiaturen conclut un Accord ou négocie.

c.Accord Tout accord qui est conclu entre Poppema Landbouwminiaturen et le Client, tout amendement ou ajout à celui-ci.

d.Conditions générales de vente Les présentes conditions générales de vente de Poppema Landbouwminiaturen.

 1. Facture Une facture signifie : – La facture originale de Poppema Landbouwminiaturen – Poppema Landbouwminiaturen assimile la facture dans des cas spécifiques à un relevé bancaire ou à un compte d’une société de carte de crédit indiquant où, quand et à quel prix un certain produit a été acheté. C’est pour le compte de l’employé de Poppema Landbouwminiaturen. D’autres méthodes autorisées par la loi permettant au Client de démontrer où, quand et à quel prix un produit particulier a été acheté sont également autorisées.
 2. Non-conformité Un produit est non conforme si, au moment de la livraison, le produit ne présente pas les propriétés que le Client pourrait attendre au titre du Contrat et qui sont nécessaires à son utilisation normale et dont il n’avait pas à doute. L’usure normale et les dommages extérieurs n’entraînent jamais de non-conformité.
 3. Durée de vie économique Par durée de vie économique, on entend la période probable ou réelle au-delà de laquelle un produit est considéré comme obsolète. Le produit peut encore être utilisable après la fin de sa durée de vie utile.
 4. Force majeure Toutes les causes externes, prévues ou imprévues, sur lesquelles Poppema Landbouwminiaturen n’a aucune influence, mais à la suite desquelles l’exécution de ses obligations ne peut raisonnablement être attendue de Poppema Landbouwminiaturen.

2.2 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les offres, devis et/ou devis de Poppema Landbouwminiaturen, à toutes les confirmations de commande et bons de commande des Clients, à tout Contrat conclu par Poppema Landbouwminiaturen avec un Client et à tous les autres actes juridiques entre Poppema Landbouwminiaturen et le Client.

 1. Prix

3.1 Les offres sous forme de brochures, de devis et de devis de Poppema Landbouwminiaturen constituent une invitation au Client à faire une offre au Client pour conclure un Contrat avec Poppema Landbouwminiaturen. Poppema Landbouwminiaturen n’est donc pas lié par cela, à moins que cela n’ait été clairement consigné par écrit par Poppema Landbouwminiaturen. Si dans tous les cas une offre, un devis ou un devis doit être considéré comme une offre malgré les dispositions de la phrase précédente, cette offre est sans engagement et peut être révoquée ou modifiée par Poppema Landbouwminiaturen à tout moment.

3.2 Les offres ne sont valables que pendant la période promotionnelle indiquée et jusqu’à épuisement des stocks.

3.3 Le prix de vente est en Euros TTC, mais hors frais d’élimination légalement requis et hors frais d’expédition ou de livraison.

3.4 Les erreurs (d’écriture) évidentes dans le prix ou la description d’un produit peuvent toujours être corrigées par Poppema Landbouwminiaturen. Cependant, si le Client a décidé de conclure un Contrat sur cette base, il peut annuler ce Contrat dans les sept (7) jours après que Poppema Landbouwminiaturen a fait connaître l’erreur (écrite) pertinente.

 1. Citations

4.1 Tous les devis émis par Poppema Landbouwminiaturen nominativement sont valables 7 (sept) jours après la date du devis, sauf indication contraire dans le devis.

4.2 Si un produit proposé ou une partie de produit est retiré de la gamme de Poppema Landbouwminiaturen et n’est donc plus disponible, Poppema Landbouwminiaturen se réserve le droit de retirer ce produit ou la partie concernée du devis, ou de proposer une alternative équivalente. . Si le Client a conclu un Contrat avec Poppema Landbouwminiaturen sur la base du devis correspondant et que la modification proposée par Poppema Landbouwminiaturen est substantielle, le Client a le droit de résilier le Contrat.

 1. Réservation

5.1 Le Client peut réserver un produit. Il n’y a pas de frais supplémentaires liés à la réservation d’un produit, mais un acompte est demandé pour certains produits. Si tel est le cas, cela sera expressément signalé au Client.

5.2 Si le Client souhaite effectuer une réservation, il peut le faire en contactant par téléphone le service clientèle de Poppema Landbouwminiaturen (voir www.Poppema Landbouwminiaturen.nl). Poppema Landbouwminiaturen informera le Client par téléphone, e-mail ou SMS dès que le produit réservé sera prêt à être retiré.

5.3 Poppema Landbouwminiaturen gardera le produit réservé à la disposition du Client pendant 3 jours ouvrables après la notification visée ci-dessus.

5.4 Poppema Landbouwminiaturen se réserve le droit de refuser une réservation sans autre explication.

5.5 Poppema Landbouwminiaturen détermine l’ordre de livraison en cas de réserves.

 1. Réserve de propriété

6.1 Nonobstant la livraison effective au Client, Poppema Landbouwminiaturen reste propriétaire du produit vendu tant que le Client n’a pas pleinement rempli toutes ses obligations de paiement envers Poppema Landbouwminiaturen en ce qui concerne tout accord conclu avec Poppema Landbouwminiaturen, y compris celui qu’il a en en relation avec le manquement à ses obligations envers Poppema Landbouwminiaturen pourrait être redevable d’intérêts et de frais.

7 Paiement

7.1 Le client doit payer l’intégralité du prix d’achat avant ou au moment de la livraison, sauf accord contraire entre le client et Poppema Landbouwminiaturen.

7.2 Le paiement doit être effectué à la livraison en espèces ou au moyen de cadeaux ou de bons émis par Poppema Landbouwminiaturen.

7.3 En cas de non-paiement ou de retard de paiement par le Client, le Client doit à Poppema Landbouwminiaturen un intérêt de 1,5% par mois, chaque partie de mois étant comptée comme un mois entier, à compter du jour où le paiement aurait dû être fait jusqu’au jour de l’entière satisfaction. Dans un tel cas, le Client est également tenu de payer intégralement les frais (extra)judiciaires que Poppema Landbouwminiaturen doit encourir dans le cadre du recouvrement de sa créance impayée, avec un minimum de 200 euros.

8 Livraison

8.1 La date de livraison ou la date de livraison convenue ou spécifiée ne constitue pas un délai strict et est toujours approximative, sauf convention contraire écrite. Les informations que Poppema Landbouwminiaturen fournit via son site Internet, par e-mail, par téléphone ou par écrit concernant la date ou le délai de livraison sont dans tous les cas purement indicatives.

8.2 Poppema Landbouwminiaturen est autorisé à effectuer des livraisons partielles

8.3 Si un produit n’est plus disponible, le Client en sera informé par téléphone ou par écrit. Dans un tel cas, Poppema Landbouwminiaturen n’est pas obligé d’offrir au Client un produit de remplacement dans des conditions égales.

8.4 Des informations, images, annonces, publicités, relevés de prix, via Internet, verbalement, par téléphone, e-mail ou tout autre moyen de communication, concernant toutes les offres et les caractéristiques les plus importantes des produits, sont (ré)affichés ou fait. Poppema Landbouwminiaturen ne garantit pas que toutes les offres et tous les produits sont entièrement conformes aux informations fournies. En principe, des écarts mineurs ne peuvent donner lieu à une indemnisation et/ou à une dissolution (partielle).

9 échange et retour

9.1 Le Client peut échanger un produit acheté auprès de Poppema Landbouwminiaturen contre un ou plusieurs autres produits ou le retourner contre remboursement du prix d’achat dans les quatorze (14) jours suivant la conclusion du Contrat, à condition que les conditions cumulatives suivantes soient remplies par le Client : a.Le Client doit soumettre simultanément la Facture ; b. Le produit doit être acheté auprès de Poppema Landbouwminiaturen; c. Le produit et tous les accessoires et pièces de celui-ci doivent être inutilisés, complets et en bon état ; ré. Le produit doit être emballé comme neuf dans son emballage d’origine et en bon état ; e. Aucun sceau ne doit être brisé;

9.3 Sont également exclus de l’échange et du retour les produits achetés auprès de Poppema Landbouwminiaturen qui ont subi une modification, au sens le plus large du terme, du fait du Client ou de tiers. En cas de litige, Poppema Landbouwminiaturen a le droit de faire procéder à une enquête par le fournisseur du produit sans être obligé d’échanger ou de retourner avant cette enquête.

9.4 Si aucun produit alternatif approprié n’est disponible au moment de l’échange, il y a toujours la possibilité d’échanger le produit contre un bon d’une valeur du prix d’achat émis par Poppema Landbouwminiaturen.

9.5 Si le client ne peut pas soumettre le reçu comme requis à l’article 9.1 sous a, mais que les autres conditions énoncées à l’article 9.1 sont remplies, Poppema Landbouwminiaturen peut reprendre un produit acheté à Poppema Landbouwminiaturen pour des raisons de clémence, donc sans aucune obligation, dans échange contre un ou plusieurs autres produits ou contre présentation d’un bon (équivalent au prix d’achat tel qu’indiqué sur le Reçu), à condition que les conditions suivantes soient également remplies dans tous les cas. a. A la date de retour, le produit est un produit faisant partie de la gamme Poppema Landbouwminiaturen. b. Le Client présente un justificatif d’identité original et en cours de validité et autorise Poppema Landbouwminiaturen à faire une photocopie pour l’administration interne de Poppema Landbouwminiaturen.

9.6 Les cadeaux ou bons émis par Poppema Landbouwminiaturen ne peuvent être échangés contre des espèces. Pour tout montant restant après l’échange d’un cadeau ou d’un bon émis par Poppema Landbouwminiaturen, le Client recevra un nouveau cadeau ou bon. Toutefois, si le montant restant tombe en dessous d’un montant de 5 euros, celui-ci sera payé en espèces au Client.

10 Garantie constructeur et garantie légale

10.1 Les produits achetés par le Client auprès de Poppema Landbouwminiaturen peuvent être couverts par une garantie du fabricant. Le Client trouvera des informations à ce sujet dans ou sur l’emballage du produit concerné ou sur le site Internet de Poppema Landbouwminiaturen (www.Poppema Landbouwminiaturen.nl).

10.2 Poppema Landbouwminiaturen ne fournit pas sa propre garantie (supplémentaire) sur les produits qu’elle fournit, mais remplira – même dans le cas où une garantie d’usine telle que visée à l’article 10.1 s’applique – les obligations légales qui lui incombent en tant que vendeur dans le cadre de conformité des produits vendus visés aux articles 7:17 et 7:18 alinéa 2 du Code civil néerlandais dans leur intégralité envers le Client. En cas de non-conformité, Poppema Landbouwminiaturen garantit qu’elle réparera ou remplacera le produit concerné dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions pertinentes des articles 7:21 et 7:22 du Code civil néerlandais et à condition que le Client s’est acquitté de son obligation de se plaindre telle qu’elle est énoncée à l’article 7:23 du Code civil néerlandais. Si la réparation ou le remplacement en cas de non-conformité est impossible ou ne peut raisonnablement être attendu de Poppema Landbouwminiaturen, ou si Poppema Landbouwminiaturen ne s’y conformer dans un délai raisonnable et/ou sans inconvénient grave peut organiser la réparation ou le remplacement pour le Client, alors le Client a le droit

pouvoir de résilier le Contrat, que ce soit en partie ou non, dans le respect des dispositions de l’article 7 : 22 alinéa 1 sous a du Code civil néerlandais en ce qui concerne ce droit de résiliation. Si la période de réparation menace d’approcher les limites de ce que l’on peut raisonnablement attendre du Client, Poppema Landbouwminiaturen mettra à disposition une copie de prêt dans la mesure du possible à la demande du Client.

10.3 Le Client ne peut prétendre à une garantie légale de Poppema Landbouwminiaturen que lorsque le produit a été acheté auprès de Poppema Landbouwminiaturen.

10.4 La période de garantie légale commence au moment de la livraison du produit, la facture servant de preuve de garantie.

10.5 Dans le cas où un défaut/défaut dans ou d’un produit est le résultat d’une utilisation incompétente ou imprudente, de calamités externes au sens le plus large du terme, de démontage ou de désinstallation, d’intention ou de négligence grave de la part du Client, que le Client peut invoquer la garantie vis-à-vis de Poppema Landbouwminiaturen.

10.7 Si au cours de l’enquête menée par Poppema Landbouwminiaturen ou par le fabricant, il apparaît qu’un tiers a tenté de réparer le produit, le Client ne peut invoquer une garantie (légale) contre Poppema Landbouwminiaturen, sauf cas tel que visé à l’article 6 : 21 paragraphe 6 BW se produit, ou à moins que Poppema Landbouwminiaturen n’en ait donné l’autorisation écrite à l’avance.

10.8 Si le type ou le numéro de série du produit a été supprimé, modifié ou est illisible, toute réclamation du Client à la garantie (légale) de Poppema Landbouwminiaturen sera également caduque.

10.9 Si le Client invoque la fourniture d’une garantie (légale), il devra apporter à Poppema Landbouwminiaturen toute la coopération nécessaire en donnant, entre autres, à Poppema Landbouwminiaturen la possibilité de mener une enquête sur les circonstances dans lesquelles ou dans lesquelles le produit a été utilisé et comment les produits sont installés.

11 Réparations pour lesquelles une garantie constructeur s’applique et pour lesquelles le Client souhaite lui-même invoquer la garantie constructeur

11.1 En cas de défaut pour lequel une garantie constructeur s’applique, le Client peut : Le numéro de téléphone est indiqué sur la facture ou sur le site Internet : www.Poppema Landbouwminiaturen.nl.

11.2 Les dispositions du paragraphe 1 du présent article 11 n’affectent pas expressément le droit du Client de réclamer à Poppema Landbouwminiaturen le respect par Poppema Landbouwminiaturen des obligations légales impératives qui lui incombent en tant que vendeur en cas de livraison de produits non conformes en le sens du Code civil.

Réparations de produits non conformes et autres réparations

11.3 Si un défaut se manifeste plus de six (6) mois après la livraison et que le Client démontre (i) que le produit acheté n’était pas conforme au moment de la livraison et (ii) a également été utilisé normalement depuis la livraison et (iii) a également fourni les informations nécessaires à cet égard, la réparation ou le remplacement sera effectué gratuitement jusqu’à ce que deux ans se soient écoulés à compter de la date de livraison du produit concerné. En cas de remplacement, Poppema Landbouwminiaturen est en droit de fournir au Client un produit techniquement équivalent en remplacement du produit non conforme.

11.4 Si un défaut se manifeste plus de deux ans après la date de livraison du produit concerné et que le Client prouve qu’il existe un produit non conforme au moment de la livraison qui a été utilisé normalement par lui depuis lors et a également fourni des informations à ce sujet Poppema Landbouwminiaturen peut réclamer une contribution raisonnable du client aux frais de réparation ou de remplacement si la réparation ou le remplacement entraîne une prolongation significative de la durée de vie économique du produit concerné.

11.5 Dans tous les cas où il n’y a pas de non-conformité ou de réparation sous garantie constructeur telle que visée à l’article 11.1, Poppema Landbouwminiaturen facturera les frais de réparation au Client. Dans tous les cas où il n’y a pas de non-conformité ou de réparation sous garantie constructeur et uniquement si le Client indique qu’il ne souhaite pas faire réparer le produit défectueux par Poppema Landbouwminiaturen, Poppema Landbouwminiaturen facturera au Client les frais de recherche.

11.6 Si Poppema Landbouwminiaturen a l’intention de répercuter les frais de recherche et/ou de réparation conformément à l’article 11.5, le Client sera informé au préalable du montant de ces frais de recherche et de réparation. La réparation ne débutera qu’après approbation par le Client du devis fourni. Si le Client n’est pas d’accord avec les frais de réparation estimés, le produit ne sera retourné au Client qu’après paiement des frais d’examen.

Garantie sur les réparations effectuées

11.7 Poppema Landbouwminiaturen accorde une garantie de trois mois sur toutes les réparations effectuées contre paiement conformément à l’article 11.6, sauf indication contraire sur le reçu de réparation. Cette garantie s’applique uniquement à la réparation correcte par Poppema Landbouwminiaturen (y compris les pièces remplacées). Cette garantie ne couvre donc expressément pas les défauts ultérieurs dans ou sur les produits réparés résultant d’une utilisation incorrecte, incompétente ou imprudente, d’une intention, d’une négligence grave ou d’une calamité externe.

Livraison des produits réparés 11.9 Les produits réparés ne peuvent être livrés qu’au Client.

11.10 Les produits réparés ne peuvent être remis au client que sur présentation du reçu original et du reçu de retrait de Poppema Landbouwminiaturen.

11.11 Poppema Landbouwminiaturen n’est pas obligé de vérifier si la personne qui récupère le produit sur présentation du reçu original et du reçu de collecte de Poppema Landbouwminiaturen en est également le propriétaire légitime.

12 Confidentialité

12.1 Poppema Landbouwminiaturen collecte et traite les données personnelles des Clients exclusivement dans le but de (i) l’administration et l’exécution des Contrats conclus avec les Clients, (ii) la recherche des produits défectueux proposés par les Clients et (iii) la réparation des produits défectueux proposés par les Clients, (iv) pour la clientèle de Poppema Landbouwminiaturen, le tout conformément à la loi sur la protection des données personnelles. Si l’on a rejoint. Les données des Clients ne sont pas fournies à des tiers par Poppema Landbouwminiaturen.

13 Responsabilité

13.1 Les informations sur le site Web Poppema Landbouwminiaturen sont uniquement destinées à des fins d’information et ne sont pas destinées à des conseils. Si Poppema Landbouwminiaturen a inclus sur son site Web des liens vers d’autres sites Web susceptibles d’intéresser le Client, Poppema Landbouwminiaturen n’est pas responsable des dommages subis par le Client à la suite d’une visite sur ce site Web, tels que, mais sans s’y limiter, les dommages causés par un virus ou l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations disponibles sur ce site.

13.2 La responsabilité de Poppema Landbouwminiaturen envers le Client est dans tous les cas évaluée sur la base de l’article 7:24 du Code civil néerlandais, ou dans le cas où cet article ne s’applique pas, de la loi impérative applicable.

14 Force majeure

14.1 En cas de force majeure de la part de Poppema Landbouwminiaturen, le Client n’a droit à une indemnisation de Poppema Landbouwminiaturen que si Poppema Landbouwminiaturen bénéficie d’un avantage en rapport avec son manquement que Poppema Landbouwminiaturen n’aurait pas fait respecter correctement. Dans ce cas, le Client a droit à une indemnisation de son préjudice à concurrence du montant maximum de l’avantage dont bénéficie Poppema Landbouwminiaturen.

15 Règlement des différends et droit applicable

15.1 Les présentes conditions générales de vente, tous les accords, offres, devis et devis et toute autre relation juridique entre Poppema Landbouwminiaturen et le client sont exclusivement régis par le droit néerlandais. L’applicabilité de la Convention de Vienne sur les ventes est expressément exclue

Adresgegevens

Hopweg 48
8313 RK RUTTEN

Veilig betalen

> iDEAL
> Paypal